EN FACE


Zaostrené na súčasný portrét

Autori: Peter Barényi, Eja Devečková, Andrea Juneková, Peter Berko, Lenka Cisárová
Kurátorka: Andrea Juneková
Vernisáž : štvrtok, 6. 5. 2010 o 18:00 Trvanie výstavy: 6. 6. 2010 Adresa: Bunker, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, Nitra

„Portrétny záber je uzatvorené pole síl. Pretínajú sa v ňom nezhody a navzájom deformujú 4 imaginárne momenty. Pred objektívom som zároveň ja ako ten, za ktorého sa považujem, ja ako ten, za ktorého chcem byť považovaný, ja ako ten, za ktorého ma považuje, ten čo stojí za objektívom, a ja ako ten, ktorého tvorca používa, aby predviedol svoje umenie“ Roland Barthes

Čo všetko je možné spobobiť, vyjadriť, odkázať prostredníctvom zobrazenia ľudskej tváre, portrétu..? Môžeme hovoriť vôbec o autentickosti, keď akýkoľvek pokus o spodobenie človeka je vždy len derivátom skutočnosti, skriveným neúplným obrazom, zmrazeným okamihom alebo sekvenciou vyňatou z behu času….? Päť autorov v piatich miestnostiach nitrianskeho podzemia zaujíma voči danej problematike portrétneho žánru vlastný postoj, prostredníctvom médií – videoartu, fotografie, maľby, presahov medzi nimi, prináša osobité výpovede, a nastoluje otázky ďalšie..

Peter Barényi sa vo svojom foto-videoarte „Slideshow“ necháva štylizovať do predstavy o seba samom, ktorú si o ňom vytvorili iní. Vystupuje tak ako pasívna figúrka, v rukách svojich blízkych – priateľov a rodiny, od ktorých sa necháva režírovať do rôznych bizarných polôh a prevlekov. Videoslide portrétnych fotografií autora je podporený zvukovou zložkou – dialógom s jednotlivými aktérmi, zachyteným priamo pri procese vzniku fotografií.

Vznik videa sprevádzala ako hlavný motív autorova zvedavosť, túžba dozvedieť sa čo najviac o tom, ako ho vnímajú jeho najbližší.

Peter Berko necháva prostredníctvom svojej intímnej psychologickej sondy „Paralely“ diváka nahliadnuť do zákulisia svojho partnerského vzťahu v dobe vzájomného odlúčenia. Obaja hlavní aktéri, v tom čase žijúci každý v inom štáte, fotili sami seba prostredníctvom mobilného telefónu, vždy vo vopred dohodnutú hodinu na mieste, kde sa každý z nich práve nachádzal.

V časovom úseku 33 dní tak vznikol rovnaký počet fotografických diptychov, tvoriaci silný súbor autentických vyobrazení, ktoré dokopy vytvárajú simulovaný „spoločný“denník oboch.

Andrea Juneková v svojom portrétnom cykle „In-divi-dual-i-ty?“ zoomuje na fenomén ľudských individualít. Veľkoformátové fotografie dopĺňa úryvkami vnútornej reči portrétovaných, prúdom vedomia, ktorý vlastnoručne zachytili na papier. Tieto fragmenty fungujú vo výslednej podobe fotografie ako umocnenie snahy vtiahnuť seba i diváka in medias res do osobitého ( i keď nekonkrétneho) sveta portrétovaných v momente, keď sú akoby vytrhnutí z reálneho prostredia, v tenzii so svetom vlastným, vnútorným.
Inštalácia Lenky Cisárovej „Matka a dcéra“ pozostáva z rafinovanej kombinácie maľby a videa, harmonického splynutia týchto dvoch protichodných zložiek – statického obrazu s obrazom plynúcim. Na prepojenie týchto dvoch médií zvolila autorka motív zrkadla ako nástroja odrážajúceho realitu/ilúziu.

Obraz v zrkadle predstavuje maľba na plátne, zmrazený okamih podobizne mladého dievčaťa, na ktorý sa díva dospelá žena – obraz projekcie. Vzniká tak zaujímavý moment vzďalujúceho sa času „starnutia v priamom prenose“.

Intímny jav autokomunikácie rozohráva prostredníctvom videa „Dialóg“ Eja Devečková. Poukazuje na snahu o nadviazanie spojenia samej so sebou, javu neraz sprevádzaného neúspechom. Ako sa sama vyjadrila: „Dualita osobnosti prináša, odhaľuje a dáva do obehu veľa otázok, na ktoré si niekedy nedokážeme odpovedať. O tom, ako sa máme a kto sme, nepovieme často krát ani sebe. Potom aj dešifrovanie vlastných rozporov končí bez východiska“.
Andrea Juneková

* Peter Barényi, Eja Devečková – absolventi ateliéru IN, prof. Ilona Németh, katedra multimédií VŠVU /2009 Lenka Cisárová – absolventka ateliéru +- XXI, prof. Daniel Fischer, katedra malby VŠVU /2009 Andrea Juneková, Peter Berko – študenti magisterského ročníka na katedre Fotografie a nových médií, ateliér Kreatívnej fotografie MgrA. Miro Švolík, VŠVU /2010

Bližšie informácie nájdete na http://www.nitrianskagaleria.sk

via http://www.nitrianskagaleria.sk