WE ARE MORE/ SME VIAC


V uplynulých dňoch počas slávnostného otvorenia medzinárodnej konferencie THE TIME IS NOW v Bruseli, ktorej ústrednou témou bol „čas na nové vnímanie kultúry v Európskej únii“, bola oficiálne spustená celoeurópska kampaň, ktorej cieľom je upozorniť na význam kultúry a umenia pre projekt spoločnej Európy a jej ďalší rozvoj v súvislosti s tvorbou novej finančnej perspektívy a stratégie EÚ na roky 2014-2020, WE ARE MORE (SME VIAC). Na konferencii mal výrazné zastúpenie aj projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Zora Jaurová, umelecká riaditeľka projektu, ktorá je zároveň viceprezidentkou CAE (Culture Action Europe) a odborným garantom konferencie, bola moderátorkou jedného z pracovných stretnutí.
Inciatívu WE ARE MORE/SME VIAC podporuje aj predseda Európskej komisie José-Manuel Barroso.

http://vimeo.com/15558727

WE ARE MORE/SME VIAC
Kultúrna politika a financovanie na všetkých úrovniach (miestnej, regionálnej, národnej i európskej) musí odrážať potreby všetkých jej účastníkov – tvorcov i publika. Sme presvedčení, že verejné investície do kultúry je nutné prehodnotiť, s cieľom prispieť k väčšiemu rozvoju ľudského, kultúrneho a sociálneho kapitálu – najcennejšieho majetku, ktorý Európa má. Cieľom kampane WE ARE MORE je zvýšiť podporu kultúrnych aktivít v prospech všetkých európskych občanov a stimulovať ich radosť z umenia. WE ARE MORE / SME VIAC (2010-2013) je celoeurópska kampaň, ktorú spustila jedna z najväčších európskych kultúrnych platforiem združujúcich organizácie pôsobiace v oblasti kultúry a umenia – Culture Action Europe. Chce využiť nadchádzajúce politické a finančné rokovania EÚ na obdobie 2014-2020 ako vhodnú príležitosť na rozvoj a zintenzívnenie argumentov pri presadzovaní požiadaviek pre umenie a kultúru. V konečnom dôsledku chce spustená kampaň prispieť k posilneniu významu úlohy umenia a kultúry v rozvoji európskych komunít. Konkrétne ciele kampane sa zameriavajú na zlepšovanie kvality a množstva pomoci, ktoré sektor dostáva od 2 strategických programov EÚ (program Kultúra – poskytovanie priamej podpory projektom medzinárodnej kultúrnej spolupráce, a program na podporu regionálneho rozvoja – podpora kultúrnych zásahov ako kľúčových príspevkov sociálneho, ekonomického a územného rozvoja). Cieľom je, aby kampaň
fungovala ako apel na tvorcov politík na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, a ako mobilizačný a profesionálny rozvojový nástroj pre toto odvetvie.

Požadujeme:
Smelý a razantný program Kultúra na roky 2014-2020, ktorý bude financovať špičkové umelecké a kultúrne experimentovanie a hájiť spoločné európske záujmy a ašpirácie. Program, ktorý bude podporovať inovatívne formy kultúrnej spolupráce a experimentovanie s novými umeleckými, medzikultúrnymi, sociálnymi a ekonomickými modelmi.

Širšiu podporu pre kultúrne intervencie a kultúrne investície z fondov EÚ v oblasti
regionálneho rozvoja, budovania ľudského, kultúrneho a sociálneho kapitálu, trvalo
udržateľného rozvoja, sociálnej inklúzie, kultúrnej participácie a posilnenia občianstva.
Požiadavky kampane WE ARE MORE budú v najbližších mesiacoch rozpracované na
základe intenzívnych konzultácií a debát v rámci kultúrneho sektora, aj na
medzisektorovej báze. Opatrenia a odporúčania budú navrhnuté tak, aby ovplyvnili
rozhodnutia, ktoré majú byť prijaté na európskej, národnej a regionálnej úrovni.

Prečo teraz?
Táto kampaň má cieľ ovplyvniť budúce rokovania o rozpočte EÚ pre obdobie 2014-2020.
Rozpočet EÚ sa bude vyjednávať počas nasledujúcich dvoch rokov a chceme si byť istí, že
príspevok EÚ pre kultúru, bude významný a výrazne finančne posilnený.

Kto stojí za touto kampaňou?
WE ARE MORE / SME VIAC je kampaň, ktorú iniciovala Culture Action Europe – najväčšia
organizácia zastrešujúca umelecké a kultúrne organizácie v Európe. Culture Action Europe
má v súčasnosti vyše 100 členov, ktorí spolu predstavujú viac ako 50 000 kľúčových hráčov
v oblasti umenia a kultúry v celej Európe i mimo nej – vo viac ako 14 umeleckých
odvetviach. Kampaň beží otvoreným spôsobom a na svojich webových stránkach
poskytuje nástroje, ktoré umožňujú celému odvetviu kultúry, ale aj jednotlivcom, aby sa
zapojili do kampane a podporili ju.

Prečo názov WE ARE MORE/Sme viac?
„Sme viac“ sa snaží upozorniť na obrovské množstvo spôsobov, ktorými kultúra, jej aktéri, jednotlivci, aj umelecké organizácie prispievajú k spoločnému európskemu projektu a kvalite života Európanov.

EÚ je viac ako len uhlie a oceľ, potrebujeme viac než jednotný trh, sme viac než len spotrebitelia.

Máme mnoho organizácií vytvorených jednotlivcami, ktorí si vážia kultúrne bohatstvo v Európe a pre kultúru pracujú.

Sme občania, rodičia, umelecké organizácie, milovníci kultúry, a aktívni ľudia v spoločnosti.
Viac informácií na http://www.wearemore.eu

via kosice2013.sk