Výzva na podávanie plánu kultúrnych a spoločenských podujatí počas MSĽH 2011 v Košiciach


Od 29. apríla do 15. mája budú Košice a Bratislava hostiť jedinečnú udalosť, Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011. Najväčšia športová a spoločenská udalosť desaťročia obráti na niekoľko dní pozornosť celého sveta na malú krajinu v srdci Európy.

Mesto Košice a nezisková organizácia Košice 2013, n.o., hlavný koordinátor kultúrneho programu mesta počas hokejových majstrovstiev, vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie konkrétnych zámerov avlastného plánu kultúrnych aspoločenských podujatí počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 realizovaných v meste Košice.
Výzva je určená všetkým kultúrnym inštitúciám a operátorom so sídlom v meste Košice a širšom regióne, občianskym združeniam a iniciatívam pôsobiacim v oblasti kultúry a umenia, komerčným a nekomerčným subjektom, i jednotlivcom, ktorí sa budú organizačne podieľať na kultúrnom a spoločenskom dianí v meste, a to:

vlastným kultúrnym programom, resp. jednorazovým podujatím, spoluprácou na príprave, tvorbe, resp. organizácii kultúrneho programu neziskovej organizácie Košice 2013, spoluprácou na príprave, tvorbe, resp. organizácii kultúrneho programu iných subjektov v meste, participáciou na kultúrnom programe v meste iným spôsobom.
Námety, návrhy a konkrétne programové zámery je potrebné zaslať v termíne od 19.1. 2011 do 15. 2. 2011 poštou na adresu neziskovej organizácie: Košice 2013, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice (obálky s označením „program MSĽH“) alebo elektronicky na mailovú adresu: hokej@kosice2013.sk.
Formuláre podané na základe tejto výzvy poskytnú komplexný prehľad o plánovaných aktivitách predmetných subjektov a na jeho základe bude vypracovaný celkový koordinačný plán aktivít v meste, ako aj dopravný a bezpečnostný projekt mesta Košice počas MSĽH 2011, navyše aktivity subjektov, ktoré sa zapoja do výzvy budú zahrnuté do uvedených projektov s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť, plynulosť a dostupnosť verejnej a individuálnej dopravy, ako aj bezpečnosť a pohodlie návštevníkov podujatí v meste s ohľadom na prebiehajúce masové športové podujatie. Podané programové zámery budú zároveň zahrnuté do jednotného marketingového plánu
sprievodného kultúrneho programu v meste a budú zahrnuté do jednotnej reklamnej printovej kampane a publikované na oficiálnom webe http://www.hokej.visitkosice.eu. Podanie programového formulára na základe tejto výzvy nezakladá nárok na spolufinancovanie podujatia zo strany vyhlasovateľa výzvy, ani inú ako uvedenú formu podpory podujatia, ako ani splnenie inej právnej povinnosti organizátora verejného podujatia (napr. oznámenie okonaní verejného podujatia, žiadosť o obsadenie ver. priestranstva, a pod.), ktoré si je organizátor povinný splniť zo zákona.

via kosice2013.sk