Výstva DAMBUSTERS


Miesto konania: Severozápadná bašta Zvolenského zámku
Vernisáž výstavy: 09.01.2011 o 15.00 h
Dátum trvania výstavy: Od: 09.01.2011 Do: 09.02.2011
Kurátorka výstavy: Beáta Jablonská
Vystavujúci umelci:
Alexandra Barth, Matej Černušák, Michal Černušák, Matej Fabian, Vanda Gábrišová, Patrícia Koyšová, Filip Sabol, Broňa Schraggeová, Katarína Sido, Jana Zatvarnická, Alex Zelina, Dominika Žáková

Vystavené budú diela zo sympózia v dedinke Slatinka, trvajúceho zhruba dva roky. Jeho ambíciou je kriticky reagovať na dlhodobo neudržateľnú situáciu, v ktorej sa Slatinka a jej obyvatelia či už násilne vysídlení, alebo ešte dožívajúci nachádzajú. Samotná výstava je počiatkom dlhodobejšej vízie, ktorej cieľom je vytvorenie hlbšieho vzťahu k tomuto jedinečnému miestu. Vystavujúci umelci sa svojimi dielami vymedzujú voči nezmyselnosti výstavby vodného diela Slatinka. Témy obrazov a objektov sa buď tohto problému priamo dotýkajú, alebo naň voľne reagujú. Priemiéra výstavy sa najprv odohrá v meste Zvolen. Jej reinštaláciu budeme môcť vidieť čoskoro aj v Bratislave a ďalších mestách.

ZACHRÁŇME SLATINKU – BUDÚCNOSŤ PRE SLATINKU

Na rieke Slatina sa pripravuje už niekoľko desaťročí výstavba vodného diela (VD). Investor, Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava, zdôvodňuje nutnosť výstavby VD Slatinka potrebou zabezpečenia požiadaviek na odbery vody v oblasti dolného Hrona a nutnosťou zabezpečiť tzv. minimálny bilančný prietok v rieke, pri ktorom zostanú zachované podmienky pre prežitie vodných ekosystémov. Vodné dielo Slatinka ale nedokáže vyriešiť problém nadlepšovania prietokov Hrona. Je stavbou, ktorej opodstatnenie nie je ani po dlhých desaťročiach preukázané a jej negatívne vplyvy by v prípade realizácie jednoznačne prevýšili očakávané pozitíva.
Čo by spôsobilo vodné dielo Slatinka

Ešte neexistujúce VD Slatinka prináša už dnes regiónu nemalé problémy – plánovaná priehrada desaťročia obmedzuje využívanie 12 km dlhého údolia rieky, už v polovici päťdesiatych rokov bolo rozhodnuté o likvidácii blízkej dedinky Slatinka. Majitelia chát v plánovanej oblasti zátopy pri VN Môťová nemohli dlhé roky legálne svoje nehnuteľnosti opravovať a dokonca ani predať. Riadne užívanie nehnuteľností v plánovanej zátopovej oblasti nie je prakticky možné ani dnes. Plány na výstavbu vodného diela bránia vyhláseniu minimálne štyroch chránených území (prírodné rezervácie) a legislatívnej ochrane lokalít chránených rastlín a živočíchov.

V prípade realizácie priehrady by došlo k zatopeniu 266 ha. Úplne zatopená by bola dedinka Slatinka a niekoľko rekreačných objektov. Zničené by bolo 12 km dlhé údolie rieky Slatiny, ktoré je na Slovensku už posledným meandrujúcim stredohorským údolím nedotknutým dopravnými stavbami a produktovodmi. V zátopovom území by zanikli alebo by boli vážne narušené minimálne štyri, z celoslovenského hľadiska mimoriadne cenné prírodné lokality, ktoré majú hodnotu prírodných rezervácií. Výstavbou priehrady by došlo k likvidácii biokoridoru regionálneho významu. Konečným dôsledkom realizácie VD Slatinka a zatopenia územia by bolo celkové narušenie ekologickej stability územia. Z ekonomického hľadiska by výstavba priehrady znamenala odčerpanie finančných prostriedkov, ktoré chýbajú v iných rezortoch a ktoré by mohli byť využité efektívnejšie.
VD Slatinka by mohlo znamenať pre Zvolen aj ďalšie negatívne pôsobenie – zvýšenie počtu dní s hmlami a inverziami, zhoršenie možností rekreácie na VN Môťová v dôsledku vypúšťania chladnejšej vody z VD Slatinka v lete a naopak teplejšej vody v zime, kolísanie vody v nádrži a odhaľovanie blatistých brehov najmä v lete (zápach, hmyz). Niektoré negatívne vplyvy sú štatisticky vyhodnotené ako „prípustné“, iné nie sú zhodnotené vôbec.

via http://www.slatinka.sk