Vyhlásenie výsledkov súťaže návrhov: Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG


V dňoch 11. – 12. júla 2005 sa v SNG v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie súťaže návrhov na rekonštrukciu a modernizáciu areálu SNG.
Porota zasadala v zložení: prof. Gustav Peichl, predseda poroty (Viedeň, Rakúsko), členovia poroty: Petr Pelčák (Brno, Česká republika), Andrej Hrausky (Ľubľana, Slovinsko), Peter Vitko (Bratislava), Peter Moravčík (Bratislava), Katarína Bajcurová (SNG), Andrej Zmeček (MK SR), Martin Mašek (MK SR).
Uchádzači si vyzdvihli 24 súťažných podkladov, do súťaže bolo predložených 9 návrhov. Po overení požadovaných dokladov boli zo súťaže vylúčené dva návrhy pre formálne nedostatky.
Po posúdení návrhov porota individuálnym hodnotením rozhodla, že úspešnými uchádzačmi sa stali ARCHITEKTI BKPŠ, spol. s r.o. (autori: Martin Kusý, Pavol Paňák, spolupráca: Mária Kusá, Viera Kusá, Jana Paňáková, Martin Kusý ml., Richard Kereškényi).
Porota ocenila komplexnosť víťazného návrhu, prehľadnosť a tvorivosť, s akou autori pristúpili k riešeniu zložitej problematiky rekonštrukcie a modernizácie areálu SNG a to z hľadiska urbanistického a architektonického riešenia, nového rozloženia funkčných vzťahov a galerijných prevádzok, zhodnotenia pôvodnej svojbytnosti jednotlivých stavebných súborov areálu a ich začlenenia do okolitých mestských štruktúr. Vo svojom návrhu pozdvihli v súčasnosti uzavretý a „nepriateľsky“ pôsobiaci areál na otvorenú a mestotvornú štruktúru – „pozývajúcu“ inštitúciu, prirodzene sa napájajúcu na parter a pešiu zónu mesta. Rešpektovali impozantné gesto architektúry Vladimíra Dedečka, avšak posunuli ho do súčasnej, aktualizovanej a noblesnej polohy. Inovatívne vyriešili rozšírenie výstavných plôch, vnútornú dvoranu (súčasný amfiteáter), umiestnenie Dokumentačného centra a nových depozitárov (v rámci súčasnej administratívnej budovy). Návrh ráta aj s ďalším zhodnocovaním mestotvorného potenciálu areálu SNG v budúcnosti (priestory parkoviska).

Druhú cenu získal návrh architektov Eduarda Šuteka a Andreja Šuteka.
Tretiu cenu získal návrh architektov Gabriela Drobniaka (autorský kolektív: Gabriel Zajíček, Dušan Jurkovič, Matúš Ivanič, Gabriel Drobniak).

via sng.sk