Vladimíra Büngerová: Veci, veci, veci – objekt a inštalácia vo výtvarnom umení


Prednáška sa venuje novým priestorovým médiám vo výtvarnom umení 20. storočia – objektu a inštalácií, ktoré zmenili vnímanie umenia a života vzájomným prepojením, ale zároveň nejasnosťou hraníc tým čo je a nie je umením. Vpád reálnych predmetov do umenia mal v dejinách rôzne významy, či v jednotlivých historických etapách a v individuálnych umeleckých stratégiách. Parafrázou slávneho shakespearovského výroku v podobe „ Veci, veci, veci…“  si uvedomujeme silu a rôzne ekonómie objektov v umení – sú symbolom konzumu, odcudzením, fetišmi, odpadom, kumuláciou a pod.

Životopis:
V rokoch 1995 – 2000 absolvovala štúdium dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v Trnave. Venuje sa histórii, teórii a kritike súčasného umenia, úžitkovému umeniu a dizajnu. Pripravila viaceré výstavné projekty pre Považskú galériu umenia v Žiline, Nitriansku galériu v Nitre, Mestskú galériu v Rimavskej Sobote, Galériu Cypriána Majerníka v Bratislave a pre Malokarpatské múzeum v Pezinku, kde v rokoch 2000 – 2005 pôsobila ako kurátorka zbierky výtvarného umenia a umeleckých remesiel. V rokoch 2003 – 2005 pracovala pre zbierku Prvej slovenskej investičnej skupiny v Bratislave. Venuje sa tiež publikačnej činnosti zameranej predovšetkým na súčasné umenie, dizajn a úžitkové umenie Od roku 2007 – 2009 pôsobila ako kurátorka zbierky užitého umenia a dizajnu (sklo, dizajn) a od roku 2010 pôsobí ako kurátorka zbierky moderného a súčasného sochárstva Slovenskej národnej galérie
v Bratislave.