Vďaka projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 príde do Košíc 60 mil. EUR


Vďaka projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 príde do Košíc 60 mil. EUR
Vláda na svojom včerajšom výjazdovom zasadnutí na východe schválila financovanie investičnej
časti projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 v celkovom objeme takmer 60 mil. EUR
prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. Na tento účel bude vytvorená nová prioritná os v rámci
Regionálneho operačného programu. Takéto riešenie definitívne zabezpečí financovanie
investičných projektov a Mesto Košice môže postupne začať s ich priebežnou realizáciou v období
rokov 2010 až 2012.
Primátor Košíc František Knapík vníma rozhodnutie vlády ako skvelú správu pre mesto i celý
východ. „Som presvedčený , že projekt Európske hlavné mesto kultúry je nielen projektom Košíc, ale
aj celého regiónu. Zámerom projektu je v prvom rade podporiť jeho rozvoj.“
Zora Jaurová, umelecká riaditeľka Košice 2013, na margo schválenia uznesenia uviedla: „Je to
výsledok našej dlhodobej a úspešnej spolupráce s Ministerstvom kultúry SR, ktorému sa ako
gestorovi súťaže podarilo zvládnuť veľmi ťažkú úlohu sprostredkovateľa v tejto náročnej misii. Na
investičných projektoch v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry priebežne pracoval celý tím ľudí
a sme veľmi radi, že ich v najbližšej dobe môžeme začať v Košiciach realizovať.“
Košice teda okrem mnohých kultúrnych podujatí čaká do roku 2013 aj realizácia viacerých
investičných projektov, ktoré zlepšia podmienky pre kultúru v meste. Prioritným projektom zostáva
areál Kasární/Kulturparku a jeho premena na kreatívnu štvrť, námestie v Košiciach, ktoré bude
slúžiť pre umelcov, Košičanov, aj návštevníkov mesta. Medzinárodnú verejnú súťaž na
architektonicko-urbanistické riešenie Kasární/Kulturparku zorganizovalo nedávno Mesto Košice v
spolupráci s neziskovou organizáciou Košice 2013 a Slovenskou komorou architektov. Členmi
odbornej poroty boli okrem slovenských architektov aj také prestížne zahraničné mená ako Vedran
Mimica, riaditeľ Berlage Institute Rotterdam, alebo Jan Šépka z pražskej projekčnej kancelárie HŠH
architekti.
Aj vďaka schváleným financiám nadobudla pripravená výstava návrhov rekonštrukcie kasární
reálnu predstavu premeny bývalej vojenskej zóny na park plný umenia a kreativity. Návštevníkom
dnešnej vernisáže boli k dispozícii všetky návrhy a modely z nedávnej súťaže. Výstava bude aj
naďalej prístupná verejnosti do 9.4. 2010, každý pracovný deň od 14.00 do 18.00 hod v priestoroch
galérie Kasární/Kulturparku.
Zámery investičných projektov v rámci projektu EHMK na roky 2010 až 2012 – investor – mesto
Košice:
1,
Kasárne – Kultúrne centrum
Kasárne – Kreatívny inkubátor
Kasárne – Mestské výstavné priestory
Kasárne – areál
2, SPOTS Výmenníky – kultúrne body okraja (sídliská)
3, Amfiteáter – festivalový priestor
4, Ulička remesiel – rekonštrukcia dlažby a osvetlenia
5, Park Moyzesova – revitalizácia a vybavenosť/mobiliár
6, Mestský park
7, Plaváreň – Kunsthalle – rekonštrukcia budovy a areálu
8, Dom autentickej kultúry
9, Modrý park – Revitalizácia okolia rieky Hornád
10, Dóm sv. Alžbety – Dokončenie rekonštrukcie
11, Kaštieľ v Krásnej n. H. – rekonštrukcia
Zámery investičných projektov v rámci projektu EHMK na roky 2010 až 2012 – investor – Košický
samosprávny kraj:
1, Ulička remesiel – Lapidárium, novostavba domu remeselníka/exteriérová prezentácia remesiel
2, Ostrov kultúry
3, Terra Incognita
Celkový rozpočet zámerov investičných projektov v rámci projektu EHMK na roky 2010 až 2012 – 63
150 000 €, v tom:
Nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie – 59 992 500 €
Spolufinancovanie – mesto Košice – 2 510 000 €
Spolufinancovanie – Košický samosprávny kraj – 647 500 €

via kosice2013.sk