V Bratislave má vzniknúť pracovná skupina pre prípravu stratégie rozvoja kultúry


Zástupcovia A4 – priestoru súčasnej kultúry Ľubomír Burgr, Slávo Krekovič a Bohdan Smieška sa v stredu 18. februára zúčastnili zasadnutia Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy.

V samostatnom bode oboznámili poslancov, viceprimátorku Ivetu Plšekovú a hostí s projektom Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu.
Zámerom 16-mesačného projektu podporeného z Fondu pre mimovládne organizácie v rámci Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 je prostredníctvom série podujatí a v dialógu občianskeho kultúrneho sektora so samosprávou iniciovať vytvorenie participatívnej, občanmi pripomienkovanej stratégie rozvoja kultúry v meste, ktorá Bratislave dlhodobo chýba. Členovia komisie dostali tiež k dispozíci katalóg vyše 100 nezriaďovaných kultúrnych organizácií, ktorý vypracovali v roku 2012 zástupcovia občianskej iniciatívy Kreatívna Bratislava ako prvý prieskum v tejto oblasti. Experti zároveň informovali prítomných o vznikajúcej platforme nezriaďovaných kultúrnych subjektov KU.BA – Kultúrna Bratislava, ktorá sa začala formovať v januári tohto roka s cieľom prepojiť občianske iniciatívy a kultúrnych organizátorov v hlavnom meste.

Podľa informácie viceprimátorky Ivety Plšekovej magistrát už začal pripravovať koncepciu rozvoja kultúry v meste. Na návrh predsedníčky komisie Kataríny Šimončičovej komisia jednohlasne prijala odporúčanie, aby vedenie mesta zriadilo pre tento účel pracovnú skupinu, ktorej členmi by boli aj zástupcovia nezriaďovanej kultúrnej scény.