Úspešné dni nórskej hudby na VŠMU


Na pôde Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Hudobnej a tanečnej fakulte sa v dňoch 11., 12. a 18. novembra 2015 uskutočnil jedinečný medzinárodný umelecko-vedecký projekt pod názvom GRIEG DAY. Podujatie bolo venované tvorbe hudobného skladateľa Edvarda Hagerupa Griega, kľúčovej postavy v nórskych hudobných dejinách a jedného z najvýznamnejších reprezentantov klasickej hudby.

Projekt, podporený z grantov EHP a Nórska sa stretol s mimoriadne pozitívnou odozvou odborných, ale aj diplomatických kruhov a širšej verejnosti. Kľúčovej internej aktivity – majstrovských interpretačných kurzov – sa zúčastnilo viac ako 25 študentov VŠMU a JAMU (Brno). Návštevnosť koncertu zahraničných lektorov s tanečným číslom v réžii Katedry tanečnej tvorby VŠMU Grieg Evening (11. 11.) v reprezentatívnej sále Dvorana prekonala doterajší rekord návštevnosti koncertných priestorov VŠMU. Koncert navštívilo až 180 poslucháčov vrátane diplomatov viacerých veľvyslanectiev a ďalších vzácnych hostí.

Podujatie Grieg Day naplnilo očakávania, ktoré doň vkladala iniciátorka a garantka projektu prof. Markéta Štefková, tím organizátorov z Vysokej školy múzických umení v Bratislave a partneri projektu The International Edvard Grieg Society (IGS) a Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Bratislave. Samostatná internetová prezentácia projektu sa nachádza na: http://www.htf.vsmu.sk/GRIEG-DAY.htm O jeho vysokú odbornú úroveň, spoločenskú prestíž a vynikajúcu atmosféru sa zaslúžili zahraniční lektori, veľvyslankyňa Nórskeho veľvyslanectva na Slovensku pani Inga Magistad, vedenie VŠMU a jej pedagógovia a študenti. Tým sa naplnila ambícia organizátorov vytvoriť základ pre ďalšie formy spolupráce na báze spoločných bilaterálnych projektov a výmenných aktivít medzi IGS a The Grieg Academy, University of Bergen a HTF VŠMU v Bratislave. V blízkej budúcnosti je plánované založenie Medzinárodnej stredoeurópskej spoločnosti E. Griega na báze krajín Vyšehradskej štvorky.

V prvej polovici roku 2016 vydá VŠMU reprezentatívnu publikáciu ako dôležitý výstup projektu, zahŕňajúcu fotodokumentáciu podujatia a prednášky lektorov majstrovských kurzov podujatia. Vydanie publikácie zameranej na reflexiu Griegovho života a diela bude v kontexte slovenskej hudobnej kultúry počinom zakladateľského významu.