USE THE C!TY – CVAKNI S! MARATÓN


Nezisková organizácia Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. už po druhýkrát vyhlasuje v spolupráci s Medzinárodným maratónom mieru Košice 2010 fotosúťaž pre úplne každého, kto rád fotí.

Názov súťaže a zároveň ústredné motto, USE THE CITY (POUŽI MESTO) – CVAKNI SI MARATÓN, vyzýva všetkých, ktorí prvú októbrovú nedeľu už tradične trávia smaratóncami amaratónom, aby aktívne atvorivo tento deň využili. Atmosféra 87. ročníka jedného z najväčších podujatí na Slovensku je ako stvorená pre fotografov – profesionálov aj amatérov, ktorí majú jedinečnú príležitosť zachytiť tváre, emócie a predstaviť svoj unikátny pohľad na to, ako sa počas Medzinárodného maratónu mieru mení podoba Košíc a jeden obyčajný októbrový deň, ktorý je sviatkom nie len pre milovníkov športu, ale aj pre obyvateľov Košíc, a návštevníkov.

Víťaza ocení odborná porota v zložení: Pavel Maria Smejkal, Ivan Fleischer, Peter reefe Kováč, Viktor Breiner, Miroslava Grajciarová. Prvou cenou je odmena 200 EUR, ďalších 18 vybraných fotografií bude vystavených priamo v centre mesta v rámci Citylight gallery.

Fotografie bude možné do súťaže prihlásiť po skončení maratónu prostredníctvom formulára na webe http://www.kosice2013.sk, kde bude zverejnených aj 19 vybraných ocenených fotografií.

Pravidlá súťaže:
1. Tieto pravidlá stanovujú podmienky a pravidlá fotografickej súťaže USE THE CITY – CVAKNI SI MARATÓN!
2. Súťaž je organizovaná neziskovou organizáciou Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 n.o. a Medzinárodným maratónom mieru so sídlom v Košiciach.
3. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky. 4. Termín uzávierky fotosúťaže je 10. októbra 2010. Termín konania 86. Medzinárodného
maratónu mieru je 3. októbra 2010. 5. Súťažiacim môže byť každý slovenský občan, ktorý v deň vyhlásenia súťaže dosiahol vek 18
rokov a splnil všetky podmienky stanovené týmito pravidlami, podľa ktorých do súťaže zašle spolu s riadne vyplnenou prihláškou minimálne jednu a maximálne tri fotografie do fotosúťaže súťaže USE THE CITY – CVAKNI SI MARATÓN!, na ktorú má neobmedzené autorské práva.
6. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a spolupracovníci neziskovej organizácie Košice 2013, n.o. a organizátori Medzinárodného maratónu mieru, členovia poroty, zamestnanci sponzorov Medzinárodného maratónu mieru.
7. Fotografie do súťaže môžu prihlasovať iba používatelia po registrácii a zaslaní prihlášky na web stránke http://www.kosice2013.sk. Poskytnutím svojich údajov prispievateľ súhlasí s tým, aby ich organizátor súťaže spracoval za účelom interného použitia.
8. Do súťaže môžu byť zaradené iba príspevky, ktoré splnia technické požiadavky uvedené v rozhraní pre vkladanie súťažných fotografií. Ide najmä o maximálny počet snímok (3), rozmery (min 1600 × 1200 bodov v tlačovej kvalite 300 DPI). Priamo ku každej fotografii musí byť uvedený jej názov a meno a priezvisko autora.
9. Fotografie pre Citylight gallery musia spĺňať nasledovné parametre: Skutočný rozmer citylightu 175 x 118,5 cm , Dáta vo formáte 1:5 ( t.j. 350 x 237 mm) (4134 x 2799 px), rozlíšenie min. 300 DPI. Fotografie môžu byť organizátorom upravené, orezané na daný rozmer citylightu.
10. Príspevky, ktoré nesplnia požiadavky stanovené v týchto pravidlách, nebudú do súťaže zaradené.
11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo príspevky, ktoré nie
sú v súlade s platnými zákonmi a taktiež fotografie, ktoré javia známky reklamy a skrytej reklamy.Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktoré tématicky, umelecky a kvalitatívne nespĺňajú jej kritériá.
12. Zaslané príspevky budú posúdené, ohodnotené a ocenené odbornou porotou 13. októbra 2010. Autor víťaznej fotografie získa finančnú odmenu vo výške 200,- Euro.
13. Porota si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie a ceny príspevkom v prípade, že posudzované snímky nebudú napĺňať danú tému a ich kvalita nebude technicky dostačujúca.
14. Rozhodnutieporotytýkajúcesaudeleniacienaleboneudeleniacienjekonečné. 15. Mená osôb, ktoré získali ocenenie (víťaz a vybraní účastníci fotovýstavy v rámci Citylight
Gallery) budú zverejňované na webe http://www.kosice2013.sk. 16. Príspevky vybrané organizátorom môže organizátor vystaviť iba suvedením mena a
priezviska autora a zabezpečením ochrany autorských práv k dielu, najmä neporušenie
práva na autorské označenie a práva na nedotknuteľnosť diela. 17. Organizátorvlastníautorsképrávakpríspevkomzaslanýmdotejtosúťaževrozsahu,ktorý
mu umožňuje tieto príspevky vystavovať a uverejňovať za účelom propagácie súťaže s tým, že mu náleží predovšetkým právo uverejňovať tieto príspevky na webovej stránke http://www.kosice2013.sk, vrámci projektu Citylight Gallery a ďalej v rámci mediálnej propagácie súťaže. Zaslaním snímok do súťaže prispievateľ súhlasí s bezplatným využitím jeho fotografie (alebo niektorej zjej častí) na portáloch spoločnosti organizátora av oblastiach využitia uvedených vo výzve a v pravidlách fotosúťaže.
18. Ocenení súťažiaci budú organizátorom vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky a/alebo e-mailom uvedeným v prihláške.
19. Organizátor prehlasuje, že týmto prijíma vyhlásenie súťažiaceho obsiahnuté v súťažnej prihláške, a že bezúplatne preberá autorské práva k zaslaným príspevkom v oblastiach využitia uvedených vo výzve a v pravidlách fotosúťaže.
20. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie príspevku, na ktorý súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.)

via kosice2013.sk