THE WALL / umenie na hranici


Umenie Graffiti a Street Art je reprezentantom alternatívnej vizuálnej kultúry a vyjadrovacím jazykom súčasnej mladej generácie. Je určené pre verejné priestranstvá. Avšak je len veľmi tenká hranica medzi tým, kedy ho môžeme vnímať ako umenie a kedy už hovoríme o vandalizme. Spoločný projekt na slovensko-poľskom pohraničí je príspevkom k oboznámeniu miestnych komunít s týmto druhom umenia, k diskusii o jeho opodstatnenosti, o jeho mieste v kultúre súčasných mladých ľudí. Prostredníctvom viacerých aktivít prináša nové pohľady do často veľmi povrchne vnímanej a interpretovanej problematiky tohoto druhu vizuálneho umenia.

Ako výsledok tvorivého sympózia za účasti desiatich slovenských a poľských umelcov, ktorí sa vo svojej tvorbe koncepčne venujú graffiti a streetartu, vznikne výstava. Diela, zvyčajne určené pre exteriéry, zrealizujú umelci priamo na stenách výstavnej siene Liptovskej galérie P.M.Bohúňa.

Na výstavu priamo nadväzuje verejný seminár ako diskusia k danej problematike za účasti odborníkov, ktorí na fenomén graffiti a streetart nazerajú z rôznych uhlov pohľadu – teoretici umenia, sociológovia, pedagógovia, výtvarníci a pod.. Súčasťou seminára budú prezentácie Graffiti a Street artu z reálneho prostredia Slovenska a Poľska, ale aj informácia o dianí v širšom kontexte
Podujatie vyvrcholí tvorivým workshopom. Mladí ľudia z miestnej komunity pod vedením vystavujúcich umelcov zrealizujú podľa svojich návrhov graffiti v exteriéri na tomu určených plochách.

Stena je možným spotom, plochou, kde sa dajú maľovať graffiti. Svojím zásahom si writer plochu privlastňuje, graficky ju dekonštruuje a zároveň rekonštruuje. Mení jej význam a dáva jej novú funkciu. Stena sa stáva nosičom vizuálnej informácie, miestom pre komunikáciu a identitu.
Hranica v zmysle rozhrania medzi dvomi javmi hovorí o fenoméne, ktorý je vnímaný verejnosťou na jednej strane ako umenie, na druhej ako deštrukčné činnosti. Galéria tým, že sprístupňuje steny výstavnej siene tomuto druhu umenia, zároveň narúša hranice medzi oficiálnym (umením akceptovaným galériou) a neoficiálnym (umením ulice).
Hranica v územnom kontexte vyjadruje skutočnosť, že projekt je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Poľskom.

PROGRAM A ČASOVÝ PLÁN:

14. – 18. 6. 2010 / SYMPÓZIUM
Zúčastnení autori: Bluer, Cke, Lena, Maroš, Pyppo 314, Pure728, Peter Pank, Roubal, Marcin Buk (Malicki), Andrzej Miastkowski (Egon Fietke), Dariusz Paczkowski, Robert Wolny (Turbos)

18. 6. 2010 / SEMINÁR A VERNISÁŽ VÝSTAVY
17.00 – 19.00 VEREJNÝ SEMINÁR.
Je otvorenou názorovou platformou. Oficiálne „spustí“ výstavu THE WALL / UMENIE NA HRANICI. Prebehne formou niekoľkých krátkych prezentácií s následnou diskusiou.
Okruhy tém:
1. História graffiti.
2. Graffiti a street art scéna na Slovensku.
3. Graffiti a street art scéna vPoľsku.
4. Graffiti a street art scéna vo svete.
5. Graffiti ako východisko – formy a presahy.
6. Graffiti ako súčasť subkultúry – v spojení s inými druhmi umenia – hudba, tanec….
7. Graffiti ako sociologický fenomén.
8. Graffiti ako právny problém.
9. Verejná diskusia.

19. 6. 2010 / WORKSHOP
Možnosť zrealizovať vlastné graffiti návrhy na steny alebo pripravené plochy!!! Je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom. Na našu adresu lmgaleria@gmail.com pošlite svoje meno, vek, mesto zktorého pochádzate anávrh vjpg. alebo pdf. formáte, ktorý chcete realizovať na stenu. Maľovanie prebehne pod vedením skúsených graffiti astreet art umelcov – lektorov. Pre účastníkov workshopu je zabezpečený materiál, pitný režim amalé občerstvenie.
9,00 – 10,30 hod. – prezentácia účastníkov workshopu, konzultácie návrhov, pridelenie miesta amateriálu.
10,30 – 17,00 hod. – workshop – maľovanie.
17,00 – 21,00 hod. – AFTER PARTY. Oficiálne ukončenie projektu THE WALL / umenie na hranici.

19. 6. – 12. 9. 2010 / VÝSTAVA

via THE WALL crew