Sprístupnenie (ne)stálych expozícií umenia 20. a 21. storočia a prezentácia nových knižných titulov SNG


Ročenka SNG Galéria 2004–2005
Príbehy Starého zákona, Ikonografia
Zborník k výstave Slovenský mýtus

Termín podujatia: 9. november 2006, 17.00 hod.
Miesto: SNG, Nám. Ľ. Štúra 4, Esterházyho palác, átrium

(ne)stále expozície umenia 20. storočia+
Slovenská národná galéria predstavuje v dvoch sálach vo Vodných kasárňach inštaláciu diel umenia 20. storočia. Kurátori rozdelili materiál umenia 20. storočia na dva celky: klasickú modernu (reprezentovanú umením 20/30+ rokov) a na neskorú modernu (reprezentovanú umením 60/70+ rokov). V expozíciách je položený dôraz skôr na avantgardnú a neoavantgardnú líniu dejín umenia 20.storočia a do ich výberu sa tak dostali úseky, ktoré prešli kritickými galerijnými výstavami, sú podrobne spracované, čo umožnilo zvoliť menej popisnú inštaláciu. Oba historické celky dopĺňa tretia časť expozícií venovaná súčasnému umeniu (umenie 80/90+ rokov), riešená formou intervencií do stálych zbierok starého umenia, hľadania ich vzájomného dialógu.
Koncepcia je ďalej napĺňaná výberom z majstrovských diel zo zbierok SNG. Samotná inštalácia nie je zameraná na exaktnú prezentáciu konkrétneho diela, skôr sme chceli sprostredkovať zážitok z umenia, ukázať jeho koncentrovanú auru, navodiť náhodné stretnutia a v neposlednom rade nám išlo o výstavu a vystavovanie.
Výsledkom je predovšetkým zážitok z umenia, z konkrétnych „uznaných“ diel. Do popredia sa tak dostáva myšlienka, ktorá bola tak dlho obchádzaná, že dnes môže opäť pôsobiť novo a inšpiratívne – teda, že tu ide o návrat expozície ako pokladnice, nie expozície ako knihy dejín.

Zbierky architektúry, úžitkového umenia a dizajnu patria k najmladším zbierkovým fondom Slovenskej národnej galérie a po prvýkrát budú prezentované v rámci (ne) stálych expozícií rovnocenne ako integrálna súčasť umenia 20+ storočia. Vystavujeme práce najvýznamnejších autorov jednotlivých odborov – architektúry, keramiky, skla, textilu, šperku, grafického dizajnu, dreva, scénického a kostýmového výtvarníctva – v historickom kontexte vývinu disciplín, pričom vychádzame z aktuálnej profilácie zbierkového fondu.

Galéria – Ročenka SNG
v dvojčísle 2004–2005 sú publikované príspevky z medzinárodného kolokvia Gotika na Slovensku a jej stredoeurópsky kontext, ktoré sa uskutočnilo v marci 2004 ako záverečné podujatie projektu Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika. Keďže kolokvium pritiahlo až neočakávanú pozornosť domáceho i zahraničného publika, SNG uverejňuje všetky podnetné referáty od kolegov z Poľska, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Čiech a zo Slovenska rozšírené o vedecký aparát a ilustrácie. Ich témy siahajú od ranogotickej architektúry a skulptúry, cez analýzy iluminácií, tabuľového maliarstva či neskorogotickej plastiky, až po aktuálne reštaurovanie zlatníckych predmetov. Okrem toho zväzok prináša i dve recenzie a pravidelné rubriky: zoznamy akvizícií SNG a výročné správy za oba roky.
Buran D. a kol.: Ročenka Slovenskej národnej galérie. Galéria 2004–2005. Bratislava 2006

Príbehy Starého zákona. Ikonografia.
Kniha je pokračovaním ikonograficky zameraného projektu Príbehy Nového zákona, ktorého výstupom bola v roku 2001 rovnomenná publikácia. Publikácia Príbehy Starého zákona je súčasťou výstavného projektu z roku 2006 Príbehy Starého zákona s podtitulom Od Dürrera po Chagalla. Projekt bol vystavaný na sedemdesiatich piatich najvýznamnejších príbehoch Starého zákona, ktorých nositeľmi alebo nositeľkami sú kľúčové biblické postavy. Aj keď výstava a kniha boli súčasťou jedného projektu, predsa len majú aj niektoré špecifické ciele. Publikácia porovnáva jednotlivé typy zobrazení a dokladá ich na oveľa širšom repertoári diel, aké bolo možné vystaviť, zároveň sa usiluje poskytnúť komplexný materiál, ktorý je potrebný pre štúdium starozákonnej ikonografie. Súčasťou publikácie je slovník rozdelený do hesiel, ktorý má ambíciu vyrovnať nedostatok pôvodnej i prekladovej ikonografickej literatúry na Slovensku.
Rusina I. – Zervan M.: Príbehy Starého zákona. Ikonografia. Bratislava 2006

Zborník Slovenský mýtus
je vlastne publikácia s trojakou funkciou – je zborníkom, antológiou textov aj výstavným katalógom. Ako zborník sústreďuje príspevky autorov z rôznych vedných odborov (dejiny umenia, dejiny kinematografie, kultúrna história, kultúrna antropológia) na tému, ktorej bola venovaná nedávna výstava v SNG a SNM, tému rôznych podôb „slovenskosti“ a národného mýtu v našom umení za posledných 150 rokov. Pôvodné príspevky v zborníku sú doplnené o malú antológiu prevažne výňatkov z esejí, reflexií a básní popredných slovenských spisovateľov a intelektuálov, ktoré sa viažu na túto tému. Publikácia je zároveň aj výstavným katalógom, pretože v pomerne obsiahlom výbere reprodukuje obrazovú aj textovú časť výstavy, a to v pôvodnom usporiadaní s príslušnými komentármi. Záver tvorí kompletný zoznam vystavených diel a projekcií, prezentovaných v SNG i v SNM v Bratislave.

Hrabušický A. a kol.: Slovenský mýtus. Bratislava 2006

via sng.sk