SPACE Residency Lab 2010: Ivan Svoboda, Jakub Jasiukiewicz, Szabolcs Süli-Zakar, Matěj Smetana


miesto: SPACE, Velehradská 7/A, Bratislava otvorenie výstavy: 20. január 2011 o 18.00 trvanie výstavy: 21. január – 28. február 2011 otvorené: utorok – piatok, 13.00 – 17.30
vystavujúci umelci: Ivan Svoboda /CZ/, Jakub Jasiukiewicz /PL/, Szabolcs Suli-Zakar /HUN/, Matěj Smetana /CZ/ kurátorka: Katarína Slaninová

Výstavný projekt SPACE Residency Lab 2010 / Ivan Svoboda, Jakub Jasiukiewicz, Szabolcs Süli- Zakar, Matěj Smetana/ prezentuje umelcov, ktorí sa v roku 2010 zúčastnili rezidenčného pobytu v galérii SPACE organizovaného vďaka podpore International Visegrad Fund a Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky. Rezidenčný program, založený v roku 2006, vychádza z dlhodobej absencie tohto druhu programov na Slovensku. Iniciácia tvorivých pobytov v inšpirujúcom kontexte nového prostredia má nielen mimoriadne pozitívny vplyv na umeleckú tvorbu pozvaného autora, ale i význam pre kultúrny rozvoj regiónu. Iniciácia kultúrnej komunikácie a výmeny, informovanie o kultúrnych odlišnostiach a spojivách, ako aj perspektíva dlhodobej spolupráce sú ďalším dôležitým prínosom rezidenčných programov. Rezidenčný program je určený mladým zahraničným ako i domácim umelcom a teoretikom umenia zaoberajúcich sa rôznymi formami súčasného umenia (najmä umelecké projekty presahujúce rámec jedného druhu umenia). Koncepcia výstavy SPACE Residency Lab 2010 je založená na prezentácii diel, ktoré umelci vytvorili počas ich 3-mesačnej rezidencie v Bratislave. Zároveň, pre lepšie pochopenie kontextu a orientáciu v ich tvorbe, sú na výstave prezentované i staršie diela, ktoré reflektujú ich autorské prístupy a umelecké zmýšľanie a umožňujú slovenskému divákovi lepšie uchopiť ich tvorbu.

Ivan Svoboda /1980, Praha, CZ/ http://www.ivansvoboda.net Absolvent pražskej AVU pracuje predovšetkým v médiu videa. Pre jeho tvorbu je charakteristické balansovanie na pomedzí hraného filmu a dokumentu, spájanie textových a vizuálnych prvkov. Text, ako dôležitá súčasť jeho videí, navodzuje základnú dejovú líniu, doplnenú filmovými sekvenciami. Svobodovo narábanie s filmovým materiálom – strihová syntax, obrazová kompozícia, do veľkej miery odkazujú k estetike a postupom užívaných v rámci hraného filmu. Jednotlivé scény Ivan Svoboda starostlivo komponuje a nenecháva nič na náhodu a každý jeden predmet prítomný v zábere je dôležitou časťou príbehu a významovým nosným prvkom. Námetmi jeho videí sú, často na prvý pohľad banálne zápletky a každodenné situácie vychádzajúce z autorových vlastných zážitkov, spomienok a prostredia, v ktorom sa pohybuje, najčastejšie situované v mestskom priestore, byte zbavenom akejkoľvek špecifickej charakteristiky, čím nadobúdajú akúsi univerzálnosť bez viazanosti na konkrétny lokálny kontext.

Jakub Jasiukiewicz /1983, Štetín, PL / http://www.jasiukiewicz.com Jakub Jasiukiewicz je absolventom intermédií a v súčasnosti pôsobí na poznaňskej Akadémii výtvarných umení ako odborný asistent. Predstavil sa na niekoľkých desiatkach výstav a slovenskí diváci mali možnosť vidieť jeho tvorbu už na festivale Pohoda 2010, či výstave Erased Walls v galérii Space. Jasiukiewicz pracuje v médiu videa, inštalácie, počítačovej animácie a fotografie. Jeho videá sú charakteristické precíznym komponovaním scén a estetikou a postupmi blízkymi hranému filmu. Prezentovaná inštalácia Waiting room je súčasťou širšieho cyklu Lethal Dose zaoberajúceho sa problematikou a recepciou smrti v dnešnej západnej spoločnosti. Video Pogoda ducha/Pokoj v duši vytvorené počas rezidencie v Bratislave pozostáva z množstva mikropríbehov, ktoré na prvý pohľad navzájom nesúvisia, no postupne sa odkrývajú skryté súvislosti, prepájajúce jednotlivé časti do jedného významového celku.

Szabolcs Süli- Zakar /1976, Debrecén, HUN/ http://www.suli-zakar.com V súčasnosti je Szabolcs Süli-Zakar doktorandom na Maďarskej univerzite umenia v ateliéri prof. M. Péternaka. V jeho tvorbe sa pravidelne opakujú prvky pohybu a vtiahnutia externého diváka do tvorby umeleckého diela, či už ide o performance, akciu, inštaláciu alebo video. Süli-Zakarova tvorba do istej miery reflektuje, alebo sa nostalgicky vracia do čias, keď jednotlivec participoval v „posvätných“ rituáloch umenia a stával sa tak súčasťou umeleckého diela. Výslednému dielu predchádza idea, nápad, ktorému je vždy podriadený výber média. A nikdy nie naopak. Na rezidenčnej výstave prezentuje Süli-Zakar video inštaláciu vytvorenú na pobyte v Bratislave pod názvom Floating Balconies a video inštalácie Job a Monument.

Matěj Smetana /1980, Praha, CZ/ http://www.matejsmetana.com Matěj Smetana patrí medzi najvýraznejších mladých českých umelcov. Je absolventom Fakulty umenia v Brne. V súčasnosti je doktorandom na Akadémii výtvarných umení v Prahe v ateliéri Jiřího Příhodu. Jeho tvorbe dominuje viacero tematických okruhov, ktoré nespája jeden špecifický autorský rukopis a ich charakter vždy determinuje výber samotného média, čím jeho činnosť zahŕňa široký diapazón médií a prístupov. Do povedomia verejnosti sa Smetana dostal vďaka sérii objektov Hradčanoid, Czechoid, Vlajky či inštaláciou My jsme svět, kde čerpal inšpiráciu z národných symbolov a znakov. V podobnom duchu sa nesie i na výstave prezentovaný objekt Bylo mi s vámi fajn. Tému umenia, predovšetkým náhodu v ňom, reflektoval Smetana v projekte Donald Judd, Sol LeWitt a John McCracken jsou jako my, kde prostredníctvom makroskopických fotografií rôznych defektov na dielach popredných minimalistov ironizoval ich snahu dosiahnuť dokonalú formu umeleckého diela a zároveň kontemploval myšlienku “autorstva” náhody v tvorbe umeleckého diela. Odľahčenejším, od kritiky oslobodeným projektom, je cyklus štyroch animácií Návody, ktoré divákovi prostredníctvom zjednodušeného schematického vizuálneho jazyka ponúkajú inštruktážne návody na vytvorenie rôznych potrebných i nepotrebných vecí.

Partneri: International Visegrad Fund, Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, Poľský Inštitút Bratislava a Kultúrny inštitút Maďarskej republiky.

via crazycurators.org