Slovenské národné múzeum hodnotilo svoju činnosť v roku 2009


Dnes sa uskutočnil Verejný odpočet činnosti Slovenského národného múzea za rok 2009. Vedenie SNM zhodnotilo aktivity vrcholnej kultúrnej inštitúcie v oblasti prezentácie, evidencie a akvizície zbierkových predmetov, rekonštrukcie budov, ako aj v oblasti ekonomických výsledkov za minulý rok.

Slovenské národné múzeum (SNM) je vrcholnou štátnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti múzejnej činnosti na Slovensku. Svoju prácu realizuje prostredníctvom siete osemnástich špecializovaných múzeí, ktoré sa nachádzajú vo všetkých krajoch SR. Spravuje niekoľko desiatok národných kultúrnych pamiatok. Medzi nimi sú dve múzeá ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, viacero kaštieľov a kúrií patriacich k najnavštevovanejším pamiatkam.
V roku 2009 navštívilo expozície, výstavy a podujatia všetkých múzeí SNM spolu 1 018 178 návštevníkov. V celkovej návštevnosti zaznamenalo SNM v porovnaní s rokom 2008 pokles počtu návštevníkov o 23 878 osôb.
Návštevníci mohli stráviť svoj voľný čas prehliadkou 62 stálych expozícií a 216 výstav. Okrem nich ponúkli múzeá SNM aj 1 863 podujatí.
V roku 2009 najvýznamnejšími výstavnými projektmi boli výstavy Danubius Fluvius – spoločný projekt SNM-Múzea kultúry Maďarov na Slovensku, SNM-Múzea karpatských Nemcov na Slovensku a iných múzeí z Maďarska, M. R. Štefánik, človek a legenda, na ktorom sa podieľalo SNM-Múzeum Slovenských národných rád a Múzeum v Martine, Planéta, na ktorej žijeme (SNM-Prírodovedné múzeum), Košický zlatý poklad (SNM- Historické múzeum), no predovšetkým výpravná výstava Šangri-la. India – Nepál – Tibet – Bhután, vďaka ktorej sa návštevnosť sídelnej budovy SNM na Vajanského nábreží v Bratislave mierne zvýšila o 10% oproti roku 2008. Výstavu videlo celkom 55 044 ľudí.
Zaujímavý bol aj výstavný projekt SNM-Spišského múzea pod názvom TERRA SCEPUSIENSIS TERRA CHRISTIANA 1209 – 2009 / Spišský hrad, Spišská Kapitula dve centrá v dejinách Spiša / Matúš Lányi Nový Zákon, ktorý bol venovaný 800. výročiu prvej známej písomnej zmienky a predstavuje dve najvýznamnejšie centrá Spiša, Spišský hrad a Spišskú Kapitulu v dejinách. Prioritným projektom bola tiež výstava November 89 realizovaná v rôznych jazykových verziách, prezentovaná v zahraničí ale aj na Slovensku
Otvorená bola pre návštevníkov nová expozícia SNM-Múzea židovskej kultúry na Slovensku v Bratislave.
Múzeá SNM realizovali akvizičnú činnosť na základe svojej špecializácie a v roku 2009 získali 18 939 kusov zbierkových predmetov, z toho 2 184 vlastným zberom, 4 503 kúpou, 6 765 darom, 5 482 výmenou.
Jednou z dôležitých úloh SNM je starostlivosť o nadobudnuté predmety. V roku 2009 SNM zabezpečilo odborné ošetrenie (základné očistenie, konzervovanie, reštaurovanie, preparovanie) 14 288 ks zbierkových predmetov – aj vlastnými prostriedkami, aj dodávateľsky.
Ďalšou dôležitou aktivitou múzea je elektronické spracovanie zbierok v rámci Centrálnej evidencie zbierkových predmetov (CEMUZ). Počet takto spracovaných zbierkových predmetov bol v roku 2009 94 359.
V katalogizačnom systéme ESEZ spracovali múzeá v roku 2009 50 192 záznamov 1. stupňovej evidencie a 18 578 záznamov 2. stupňovej evidencie. K záznamom bolo pripojených 25 352 nových digitálnych fotografií.
Prostredníctvom edičnej činnosti SNM prezentuje výsledky vedecko-výskumnej činnosti múzeí a sprostredkúva verejnosti informácie o prezentačných aktivitách SNM, jeho úlohách a poslaní. SNM – Múzeum židovskej kultúry vydalo 1. diel viaczväzkovej reprezentatívnej publikácie Encyklopédia židovských náboženských obcí na Slovensku.
Oddelenie múzejnej pedagogiky v spolupráci s múzeami SNM vydalo rodinného sprievodcu „U nás doma…“ zameraného na každodenný život šľachtických detí v minulosti. Prioritným projektom SNM v tejto oblasti bola aj Pamätnica k výstave Ako sme žili? (vyšla v náklade 500 kusov). K danej publikácii vznikol film Ako ? sme žili. Slovensko v 20. storočí, ktorý sa nachádza na priloženom DVD nosiči.

V strednodobom výhľade sa Slovenské národné múzeum sústredí na plnenie úloh, ktoré vo väčšine prípadov vychádzajú z Vládou SR prijatého materiálu „Stratégia rozvoja múzeí a galérií na v Slovenskej republike do roku 2011“ a ich cieľom je predovšetkým odstrániť negatívny stav v mnohých oblastiach muzeálnej práce, a to konkrétne v oblasti riadenia a organizácie práce, v oblasti hospodárenia, v oblasti obnovy a rekonštrukcie budov, v oblasti akvizičnej činnosti, v oblasti odbornej správy zbierkového fondu, v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, v oblasti expozičnej, výstavnej a propagačnej činnosti, v edičnej činnosti, v odborno-metodickej činnosti.

KOMPLETNÁ VÝROČNÁ SPRÁVA SA NACHÁDZA NA http://WWW.SNM.SKhttp://WWW.CULTURE.GOV.SK

via snm.sk