Šiesty zmysel divadla / Slovenská scénografia a divadelný plagát po roku 1989


Divadelný ústav v spolupráci so Slovenskou národnou galériou usporiada od 23. októbra 2009 do 17. januára 2010 reprezentatívnu výstavu o slovenskej scénografii a divadelnom plagáte Šiesty zmysel divadla / Slovenská scénografia a divadelný plagát po roku 1989.

Výstava inštalovaná v priestoroch Esterházyho paláca SNG na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave zachytáva ostatných dvadsať rokov slovenského divadla cez zrkadlo scénografie, prostredníctvom fotografií, scénických a kostýmových návrhov, makiet, rekvizít, plagátov a videoprojekcií. Vizuálne pútavou a modernou formou predstavuje výber z tvorby scénických a kostýmových výtvarníkov a divadelných združení, ktorí zásadne poznamenali posledných dvadsať rokov a reagovali vo svojej tvorbe na nové postupy. Zobrazuje esenciu novšej slovenskej vizuálnej divadelnej tvorby.
Zmeny, ktorými naša spoločnosť prešla po roku 1989, sa viditeľne odrazili aj na tvári divadla: doširoka sa otvorili komunikačné kanály, priechodnosť nových tém, postupov a provokatívnosť diel. Slovenské divadlo získalo ďalšie, dovtedy zriedkavé či neznáme podoby vďaka tvorbe nezávislých združení, súkromných divadiel, agentúrnych zoskupení.
Sledovanie vývoja scénografie (od scénických návrhov až k definitívnej podobe vo forme inscenačného tvaru) predstavuje zaujímavú sondu do spoločenského, politického a kultúrneho kontextu jednej krajiny.
Vystavené diela pochádzajú prevažne zo zbierok a fondov Divadelného ústavu, ďalšie exponáty na výstavu zapožičali slovenské divadlá a vystavujúci umelci.

Vladislava Fekete:
Výstavným a výskumným projektom Šiesty zmysel divadla / Slovenská scénografia a divadelný plagát po roku 1989 chceme prezentovať scénické dielo prostredníctvom zmyslového vnímania, keďže scénografia sama osebe je nevystaviteľným dielom. Konkretizuje sa v podobe živého predstavenia, jej prvky komunikujú spolu a vedľa ďalších zložiek, s ktorými sa v ideálnom prípade dopĺňajú a dotvárajú celkový dojem z umeleckého diela. Spoluvytvárajú slovami nepomenovateľný zážitok, ktorý pozorný vnímateľ zachytí svojím šiestym zmyslom. Možno je to intuícia, možno predchádzajúca poučenosť, možno empatia… Hľadali sme progresívnu výpoveď (tá prirodzene nemusí vždy súhlasiť s verejným dosahom diela), nové postupy v realizácii, štýlové zmeny (najmä v plagátovej tvorbe) – tak vznikol koncept, ktorý prihliada na utilitárne vlastnosti diel bez nároku na rozloženie autorskej identity.

Koncept: Vladislava Fekete
Prvotný výskum a zber materiálu: Dana Silbiger-Sliuková, Mária Rišková
Architektonické riešenie a realizácia: Marek Kvetan
Videoprojekcie: Marko Horban
Hudba: Peter Mankovecký, Peter Zagar a Michal Novinski
Technické zabezpečenie: Viera Burešová
Organizátori výstavy: Viera Burešová, Miroslav Daubrava, Ján Triaška, Dária Fehérová, Soňa Komová
Odborná spolupráca a zber materiálu: Ján Jaborník, Oleg Dlouhý, Michaela Mojžišová, Zuzana Nemcová, Katarína Kunová, Miroslav Daubrava, Martin Timko, Lenka Dzadíková, Frederika Čujová, Viera Burešová, Mária Rišková, Dagmar Poláčková
Graficný dizajn a vizuálny koncept propagačných materiálov: Ján Triaška
PR a sprievodný program: Dominika Zaťková

via sng.sk