Reštaurované dielo zo zbierok SNG. Jan Mertens, dielňa: Triptych Klaňania troch kráľov. 1520 – 1530


Sprístupnenie: 16. 9. 2004, Vodné kasárne, (1. poschodie, rizalit)
Výstava potrvá do mája 2005
Triptych reštaurovala: Nora Hebertová
Kurátor výstavy: Ivan Rusina.

Tritpych Klaňania troch kráľov zakúpila SNG v roku 2001 od rímsko – katolíckeho biskupského úradu v Banskej Bystrici.
Dielo patrí do skupiny drobných oltárnych triptychov, ktoré vznikli v Antverpách začiatkom 16. storočia, v štýle tzv. antverpského manierizmu.
Predstavuje voľnejší celok s viacerými spoločnými znakmi: typológiou (drobný oltárny triptych), funkciou (súkromná bohoslužbu), miestom vzniku (Antverpy), obdobím vzniku (1510–1530), slohom (antverpský manierizmus), spôsobom práce (opakovanie motívov, dielenská masová produkcia). Hlavnou zjednocujúcou črtou je však predovšetkým námet strednej tabule – Klaňanie troch kráľov, ktorý sa pokladá za druh signatúry. Ústrednú skupinu dopĺňali výjavy na bočných krídlach; na ľavom zvyčajne Narodenie (zriedkavejšie Zvestovanie), na pravom krídle Útek do Egypta (alebo Obriezka Krista). Aj v prípade rozličných obmien triptychu ostávali nemenné dva princípy: ikonografia strednej tabule a dôraz na naratívnosť, t. j. rozprávanie príbehu z Kristovho detstva, ktorý zľava doprava a v chronologickom slede zobrazoval Zvestovanie, Narodenie, centrálne Klaňanie, Obriezku či Útek do Egypta. Banskobystrický triptych sa však z uvedenej skupiny vydeľuje práve porušením logického sledu príbehu, a síce zaradením počiatočného Zvestovania až na samý koniec „čítania“ deja, na pravé krídlo triptychu. Jedným z možných vysvetlení je, že obe krídla (ľavé za pravé, vnútorné za vonkajšie krídla) vymenili pri radikálnom reštaurovaní koncom 18. storočia.
Autorom banskobystrického triptychu je nesporne antverpský maliar zo začiatku 16. storočia, ktorý pracoval v dielni Majstra z r. 1518 (tiež Majster opátstva v Diligheme) a ktorého G. Marlier stotožnil s antverpským majstrom Janom Mertensom ml. [Janssone; van Dornicke] (okolo r. 1470, Antverpy – okolo r. 1527, Antverpy).
Prítomná výstava predstaví nielen samotné reštaurované dielo, ale formou fotodokumentácie i postup reštaurovania od počiatočného stavu až po záverečné práce.

via sng.sk