Prvý formálny monitoring projektu Košice 2013


Vzávere minulého roka zástupcovia neziskovej organizácie Košice 2013,n.o. spoločne s novozvoleným primátorom Richardom Rašim absolvovali prvý formálny monitoring projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 Európskej komisie v Bruseli. Formálny monitoring sa počas implementácie projektu Európskeho hlavného mesta kultúry vo všeobecnosti robí dvakrát. Závery z neho v podobe správy monitorovacia komisia predkladá Európskej komisii. Absolvovaný prvý monitoring bol zameraný najmä na program Košíc ako EHKM, štádium prípravy a na jeho európsky rozmer.

Komisia vysoko ocenila prácu tímu, množstvo dosiahnutej práce a štádium príprav projektu, ktoré sa podarilo dosiahnuť aj napriek obmedzenému množstvu finančných a personálnych zdrojov. Panel takisto ocenil stabilnú štruktúru riadenia projektu napriek politickým zmenám na lokálnej aj národnej úrovni. novozvolený primátor a mestské orgány zachovali kontinuitu,
nastavené línie a tempo príprav, a aby aj naďalej podporovali tím, a spoločne sa Za dôležité panel považuje, aby hlavnú úlohu, teda umelecké programovanie roka 2013. sústredili na
Za pozitívny prínos komisia považuje tiež vytvorenie koalície 2013+, ako vhodného partnera riadenia projektu.

R.Raši, primátor Košíc: „Považoval som za veľmi dôležité zúčastniť sa na tomto monitoringu , keďže mi záleží na úspechu projektu Košice 2013. Som rád, že sme mali možnosť prezentovať doterajšie výsledky a Košice na ňom obstáli dobre.“

Zora Jaurová, umelecká riaditeľka Košice 2013,n.o. : „Kľúčové je, že monitorovací panel a Európska komisia považujú stav príprav za uspokojivý, dokonca predstihujúci očakávania. Je to pre nás veľké zadosťučinenie za to obrovské množstvo práce, ktorú ľudia v Košiciach odviedli. Teraz musíme pokračovať v začatom tempe a stále pridávať.“
Na základe správy vypracovanej monitorovacou komisiou mesto Košice doteraz splnilo svoje záväzky a koná podľa odporúčaní poroty a poradného výboru. Najneskôr osem mesiacov pred začiatkom podujatia sa monitorovacia komisia opäť stretne so zástupcami neziskovej organizácie asprimátorom s cieľom zhodnotiť vykonané prípravné práce a zmapovať úlohy, ktoré je potrebné splniť. Komisia udelí určeným mestám cenu Meliny Mercouri za predpokladu, že splnili všetko, k čomu sa zaviazali počas výberovej fázy, a že adekvátne reagovali na odporúčania vydané výberovou a monitorovacou komisiou počas výberovej a monitorovacej fázy.

via kosice2013.sk