PROGRAM MÚZEÍ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA mesiac MAREC 2011


BETLIAR a KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

SNM-Múzeum Betliar v Betliari

Sídlo: Kaštieľna ul. č. 6, 049 21 Betliar
Telefón: 058/ 7983 118
E-mail: betliar@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: v mesiacoch november – marec utorok – nedeľa od 9.30 hod. do 14.00 hod., vstupy o 9.30, 11.00, 12.30 a 14.00 hod.

Stále expozície
Hrad Krásna Hôrka
Lektorské výklady – hrad Krásna Hôrka
Tel.: 058/ 7324 769
V pôvodných historických obytných a úžitkových priestoroch stredovekého hradu so zariadením sa nachádzajú stále expozície vzácnych historických zbraní, výstroja a fortifikačného staviteľstva z 13. – 18. storočia.

NKP kaštieľ v Betliari
Lektorské výklady – kaštieľ Betliar:
Tel.: 058/ 7983 197
Špecializovaná umelecko-historická expozícia o živote a bytovej kultúre uhorskej šľachty v 18. a 19.storočí je vytvorená v pôvodných priestoroch kaštieľa z  mobiliáru šľachtickej rodiny Andrássyovcov. Kaštieľ leží v jednom z najkrajších a najzachovalejších historických parkov, ktorý je zapísaný do Zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných parkov sveta.

Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí
Lektorské výklady – Mauzóleum Krásnohorské Podhradie, pokladňa mauzólea
betliar@snm.sk
Tel.: 058/ 7322 034
Architektonicky ojedinelá secesná stavba z roku 1904
je miestom posledného odpočinku grófa Dionýza Andrássyho a jeho manželky grófky Františky, rodenej Hablawetzovej.

BLATNICA
Múzeum Karola Plicku vysunutá expozícia Slovenského národného múzea v Martine
Sídlo: Prónayovská kúria, 038 15 Blatnica
Telefón: 043/ 4948 142
WWW: http://www.snm.sk / http://www.snm-em.sk
Otváracie hodiny: utorok – sobota od 10.30 do 14.00 hod., posledný vstup o 13.30 hod.
Stála expozícia
O živote a diele Karola Plicku

Expozícia múzea podáva ucelený prehľad o živote a diele umeleckého fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga Karola Plicku (1884 – 1987) s osobitným zreteľom na jeho zobrazenie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.
BOJNICE
SNM – Múzeum Bojnice v Bojniciach

Sídlo: Zámok a okolie č. 1, 972 01 Bojnice
Telefón: 046/ 5430 633, 046/ 5430 624
E-mail: marketing@bojnicecastle.sk
WWW: http://www.snm.sk / http://www.bojnicecastle.sk

Otváracie hodiny v mesiacoch október – apríl :
– denne okrem pondelka od 10:00 h do 15:00 h

Stála expozícia
Zámocká expozícia
Expozícia v jednej z najvýznamnejších pamiatok na Slovensku – na Bojnickom zámku dokumentuje jeho históriu a stavebný vývoj, sprístupňuje diela starého umenia a artefakty obdobia historizmus na Slovensku.

BRATISLAVA
SNM-Prírodovedné múzeum v Bratislave

Sídlo: Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Telefón.: 02/ 204 69 127
E-mail: prirmuz@snm.sk
pokladňa: 02/ 204 69 148
lektor: 02/ 204 69 127
Kristína Freyerová
E-mail: freyerova@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa od 9.00 do 17.00 hod., posledný vstup o 16.30 hod.

Stále expozície
Klenoty zeme
Mineralogická expozícia prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek asi 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít..
Zázrak prírody – Biodiverzita Zeme
Zoznamuje so živou a neživou prírodou rôznych prostredí na Zemi – polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov, pobreží, … Snaží sa ukázať pestrosť a nesmiernu rozmanitosť živých organizmov – milióny druhov rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a spletité ekosystémy, ktoré získali dnešnú podobu dlhodobým vývojom, ktorým prešla planéta Zem od svojho vzniku až dodnes.
Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska
Expozícia ponúka prostredníctvom témy biologickej rozmanitosti komplexný obraz o flóre a faune Slovenska. Diorámy s dominantnými predstaviteľmi našej fauny spolu s priestorovými inštaláciami umožnia návštevníkovi spoznať rozmanitosť vegetačných typov Slovenska (od nížin cez pahorkatiny až po najvyššie polohy horských masívov) a tiež živočíchov, ktoré možno v tom ktorom prostredí stretnúť. Návštevníka čaká pohľad pod vodnú hladinu, do bludiska bizarných skalných útvarov, ale aj prechádzka lesom.

Podujatia
KLUB ASTRONÓMOV
každý druhý štvrtok vždy o 17.00 h a v časoch zaujímavých astronomických úkazov
Klub pre záujemcov o vesmír a astronómiu bez obmedzenia veku, vzdelania…
miesto: Objavovňa – SNM-PM

ASTRO-KRÚŽOK
Každý štvrtok (počas školského roka) o 16.10 h.

Krúžok pre deti a mládež vo veku 10 – 18 rokov so záujmom o astronómiu, astrofyziku, pozorovanie oblohy – zaujímavých astronomických objektov a úkazov na oblohe ďalekohľadom a pod.

• Lektorské výklady v prírodovedných expozíciách
Pre školy a skupiny návštevníkov (najmenej 20 ľudí) si výklad treba objednať najmenej 5 dní vopred.
Kontakt: Kristína Freyerová, tel. č.: 02 / 59 34 91 27, mail: freyerova@snm.sk

Ďalšie výstavy v Sídelnej budove SNM
Slovenského národného múzea, Vajanského nábrežie 2, P.O Box 13, 810 06 Bratislava
Informácie o výstavách:
odd. múzejnej pedagogiky a prezentácie
Telefón.: 02/ 20 491 237
E-mail: programy@snm.sk

Otváracie hodiny:
SNM Vajanského nábrežie 2, Bratislava: utorok – nedeľa od 9.00 do 17.00 hod.

Výstavy:
Hračky našej Katky
do 27.4. 2011

Výstava prezentujúca dôležitú súčasť života detí vyrastajúcich v medzivojnovom Československu. Výstava, ktorá vznikla v spolupráci s Národným múzeom v Prahe a Vojenským historickým ústavom Praha.
Tahiti (Milan Štefánik)
14. 10. – 31. 5. 2011

Prezentácie ucelenej zbierky cudzokrajnej etnografie zo Štefánikových ciest na Tahiti, prezentujúca Štefánika ako cestovateľa a zberateľa. Vzácne predmety z exotického ostrova sú doplnené o odtlačky drevorezieb a drevorytín Paula Gauguina.
Hradný fotoarchív 1918 – 1933. Fotografie z čias T. G. Masaryka
do 27.3.2011
Výstava prezentuje jedinečný fotoarchív, ktorý vytvoril tlačový odbor prezídia ministerskej rady v rokoch 1918 – 1933. Fotografie zachytávajú 15 rokov prezidentského mandátu Tomáša G. Masaryka.. Archív je podrobným obrazovým svedectvom kultúrnych dejín I. Republiky.
Majstri ducha
19.11 – 22. 5. 2011
Osobnosti prírodných, lekárskych, technických vied na Slovensku, ich život a dielo (Banič, Murgaš, Segner,……). 

Sprievodné podujatie k výstave Majstri ducha
24. 3. 2011 o 17.00 h
Tajomstvo nádorovej bunky

Prednáška Doc. RNDr. Silvie Pastorekovej, DrSc., vedeckej pracovníčky Virologického ústavu SAV a Molekulárno-medicínskeho centra SAV

SNM-Historické múzeum

Sídlo: Bratislavský hrad
Poštová adresa: Vajanského nábr. č. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
E – mail: bratislavskyhrad@snm.sk
Telefón: 02/ 59724216, 02/ 59724201
Pokladňa: 02/ 59724206
WWW: http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa od 9.00 do 17.00, posledný vstup 16.30

Výstavy
ARS LITURGICA. Zlatníctvo v službách liturgie
Od 15.5.2010 do 30.4.2011

Klenotnica Bratislavského hradu
Výstava predstavuje spolu 112 sakrálnych klenotov – kalichov, cibórií, monštrancií, kadidelníc, svietnikov, relikviárov a iných predmetov vyrobených výlučne z drahých kovov – zlata a striebra. Liturgické predmety boli dovezené zo 40 inštitúcií, farností a kostolov veľkých miest i malých obcí celého Slovenska a sú prezentované chronologicky od 14. storočia po súčasnosť.

SNM – Archeologické múzeum v Bratislave

Sídlo: Kamperova kúria, Žižkova č. 12, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16,
vstup do múzea – Žižkova 16
Telefón: 02/ 59 207 245; 02/ 59 207 218
E-mail: archeolog@snm.sk / prezentacne.oddelenie.am@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: každý deň okrem utorka vždy od 10,00 do 17,00 hod., posledný vstup 16.30 h.

Stále expozície
Najstaršie dejiny Slovenska
Expozícia prezentuje územie Slovenska od staršej kamennej doby až po koniec stredoveku ako teritórium s bohatou a zaujímavou históriou. Vystavené exponáty, rekonštrukcie a dokumentárny film približujú návštevníkom poznatky o remeselnej zručnosti, spoločenskej organizácii a do istej miery aj o duchovnom živote našich predkov. Expozícia je sprístupnená aj zrakovo postihnutým návštevníkom prostredníctvom hmatovej línie s exponátmi a zvukového sprievodcu v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.
Lapidárium
Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej a stredoveku pochádzajúcich z archeologických výskumov a zbierok SNM. Kamenné exponáty dopĺňajú dva zrekonštruované archeologické nálezy – hrnčiarskej pece z doby laténskej a sklárskej pece z obdobia Veľkej Moravy.

Výstavy
Laterarius – dejiny tehliarstva na Slovensku

do decembra 2011
Výstava zobrazuje vývoj stavebnej keramiky a jej výroby na Slovensku, od jej počiatkov v dobe rímskej až po 20. storočie. Sú tu vystavené najreprezentatívnejšie tehliarske výrobky vytvorené majstrami z rímskej provincie Panónia, stredovekého Uhorska a novovekého Rakúsko – Uhorska či Československej republiky. Na výstave si môžu návštevníci vyskúšať i vymodelovanie vlastných tehliarskych výrobkov vo formách vyrobených podľa originálneho náradia.
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea Bratislave

do decembra 2011
Na výstave sú prezentované pamiatky jednej z najstarších zbierok, ktorá vznikla v 19. storočí v Bratislave a jej zakladateľom bol bývalý žiak lýcea Daniel Schimko. V roku 1961 sa archeologická časť zbierky dostala do SNM. Obsahuje vyše 1000 egyptských, antických, pravekých, stredovekých a novovekých artefaktov. Výstavu dopĺňajú dobové dokumenty a študijné pomôcky Evanjelického lýcea z čias založenia zbierky.
Kniežacia mohyla z Dunajskej Lužnej­ – Nových Košarísk

Do 30. 6. 2011

Mohyla č. I z obdobia záveru 7. – 6. stor. pred Kr. je v rámci mohylníka najmladšia. Rekonštrukciu hrobovej komory a repliky nádob vyrobili Peter a Pavol Vozárikovci. V hrobe sa našlo 21 hlinených nádob rôznych tvarov: červeno maľované a čierne tuhované situlovité nádoby a misky. Keramika obsahovala zvyšky mäsitej potravy – kosti z hovädzieho dobytka a kozy/ovce.

Výstavný pavilón Podhradie

Sídlo: Žižkova č. 16, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Telefón: 02/ 59 207 237; 02/ 59 207 247
E-mail: programy@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: každý deň okrem utorka vždy od 10,00 do 17,00 hod., posledný vstup 16.30 h.

Rómovia na Slovensku po roku 1989
do 10.1.2011
Výstava o najdôležitejších politicko-spoločenských zmenách, ktoré súvisia s Rómami po roku 1989.
Vitalij Lyba – výber z tvorby
Od 25. januára 2011
Výstava ukrajinského výtvarníka, ktorého ako námet upútali drevené kostolíky pravoslávia západnej Ukrajiny a nové stvárnenie náboženských motívov

SNM-Múzeum židovskej kultúry na Slovensku

Sídlo: Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Telefón: 02/204 90 103,
E-mail: mzk@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: výstavy na Židovskej ul. 17 v Bratislave denne okrem soboty od 11.00 do
17.00 hod.

Stála expozícia
Expozícia židovskej kultúry na Slovensku

Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993, oboznamuje návštevníka s dejinami a kultúrou Židov žijúcich na území Slovenska prinajmenšom od dôb Veľkomoravskej ríše. Trojrozmerné a dvojrozmerné exponáty približujú každodenný život židovského obyvateľstva, židovské sviatky, interiér synagógy a osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili Slovensko. Záver expozície je venovaný pamiatke približne 70 000 obetí holokaustu zo Slovenska.

Výstava
Ješajahu Nir – “Hora pamäti“
od 17. 3. 2011
Výstava fotografií z pamätníka a múzea holokaustu v Jad Vašem.

Tiež pozri vysunuté expozície v Žiline, Nitre, Prešove a Trnave

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave

Sídlo: Žižkova č. 14, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16, (vstup do múzea – Žižkova ul. 16)
Telefón.: 02/ 54 415 570, 02/ 52 907 225 – 28
Fax: 02/ 59 207 241
E-mail: mkkn@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: denne okrem utorka od 10.00 – 17.00 hod., posledný vstup o 16.30 hod.

Stála expozícia

Dejiny a kultúra karpatských Nemcov
Približuje takmer 900-ročné dejiny a kultúru Nemcov žijúcich na Slovensku. Prezentujú sa jednotlivé regióny života karpatských Nemcov (Bratislava a okolie, stredné Slovensko – Hauerland, Spiš), naznačený je ich prínos v rozvoji baníctva, remesiel, vedy a techniky a priemyslu. Pozornosť sa venuje školstvu. Početné pôvodné artefakty približujú vidiecky a mestský život karpatských Nemcov.

Výstava
Premeny Zuckermandla
do 30. 4. 2011
Výstava zachytáva podoby jednej časti bratislavského Podhradia

Tiež pozri vysunuté expozície v Handlovej a Nitrianskom Pravne

SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Sídlo: Istrijská ulica č. 68, Bratislava – Devínska Nová Ves
Telefón: 02/ 204 931 01-02
E-mail: mkchs@snm.sk
WWW: http://www.snm-mkchs.sk / http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: pondelok – nedeľa: 10.00 – 16.00 hod

Stále expozície
Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku
Expozícia spolu s múzeom boli slávnostne sprístupnené v decembri 2005 – múzeum disponuje novou expozíciou v novej budove. Expozícia má prevažne etnografický charakter.
4000 rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi
Vďaka záujmu poslancov, starostu, vedenia mestskej časti a za spolupráce so SNM – Archeologickým múzeom výstava informuje o zaujímavej histórii chotára Devínskej Novej Vsi.
Chorváti na Slovensku
Výstava o práci chorvátskych kultúrnych spolkov a o pôsobení folklórnych súborov, ktorých hlavným cieľom je zachovanie živej chorvátskej kultúry – kultúrneho dedičstva predkov.

SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave

Sídlo: Brämerova kúria, Žižkova č. 18, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava,
(vstup do múzea – Žižkova ul. 16)
Telefón: 02/ 20 491 251-8
E-mail: mkms@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk
denne okrem utorka od 10.00 do 17.00 hod., posledný vstup o 16.30 hod.

Stála expozícia

Tradície a hodnoty Maďari na Slovensku
Expozícia bola vybudovaná v roku 2003, má historickú a národopisnú zložku. Národopisná časť prezentuje hodnoty ľudovej kultúry jednotlivých regiónov južného Slovenska. Historická časť prezentuje dejiny Maďarov na Slovensku do roku 1948.

Výstavy
ZLIEVARENSTVO GEMERA
16. február – 28. apríl 2011
Svojráznosť zlievárenského remesla v slovenskom regióne Gemera.
ROŽŇAVSKÁ METERCIA
16. február – 28. apríl 2011
Putovná výstava Baníckeho múzea v Rožňave
prezentuje najstaršie výtvarné zobrazenie
témy baníckej činnosti v strednej Európe
z roku 1513, ako aj priebeh reštaurovania
výtvarného diela výnimočného historického
významu.
ZNAKY V PRIESTORE – NOVÉ MONUMENTY
23. február – 25. apríl 2011

Výstava je výstupný projekt dokumentačnej
činnosti múzea o pamätníkoch, pamätných
tabuliach a pamätných miestach maďarskej
proveniencie na Slovensku po roku 1989.

Tiež pozri vysunuté expozície v Sklabinej a Dolnej Strehovej

ČASTÁ
SNM-Múzeum Červený Kameň v Častej

Sídlo: Hrad Červený Kameň, 900 89 Častá
Telefón: 033/ 6905 803, fax: 033/ 6495 132
E-mail: objednavky-mck@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk / http://www.hradcervenykamen.sk
Otváracie hodiny:
Muzeálny okruh: október – apríl: utorok – nedeľa 9.30 – 15.30 hod.; prehliadky vždy o 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 h

Stále expozície

Dobové bývanie šľachty a historické zbrane
V expozícii múzea si v halách, jedálni, salónoch i v rytierskej sále môžete prezrieť inštaláciu dobového interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Zároveň je možné zoznámiť sa i s pôvodnými interiérmi hradu: lekárňou, salou terrenou a kaplnkou Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou prehliadky je i kabinet zbraní.

Hradné podzemie

Rozľahlé pivnice a unikátne zachovaný obranný systém bývalej renesančnej pevnosti si môžete pozrieť buď v rámci muzeálneho okruhu alebo v rámci okruhu renesančná pevnosť.

DOLNÁ KRUPÁ
SNM-Hudobné múzeum
Všetky expozície SNM-Hudobného múzea v Bratislave sú z dôvodu rekonštrukcie priestorov Bratislavského hradu pre verejnosť uzavreté.

Kaštieľ Dolná Krupá, 919 65 Dolná Krupá (10 km od Trnavy)

Telefón: 033/ 24 531 30, mobil 0905 285 103
Lektori – kontakt: 0905 285 103.
E-mail: alena.kratka@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: utorok – piatok od 8.00 do 15.30 hod., posledný vstup o 14.30 hod. sobota, nedeľa: treba vopred objednať telefonicky; prechádzky v historickom parku denne od 8.00 do 18.00 hod.

Stála expozícia
Pamätník L. van Beethovena
Kaštieľ Dolná Krupá
Stála expozícia prezentuje originálne pamiatky a faximile prameňov zo života a diela tohto výnimočného skladateľa, ktorý podľa ústnej tradície kaštieľ navštívil a údajne tu skomponoval aj Sonátu mesačného svitu.

Výstavy
Fujara a majstrovstvo tradičných hudobných nástrojov Desatoro o fujare
do mája 2011

Kaštieľ Dolná Krupá

Výstava predstavuje fujaru nielen ako hudobný nástroj so špecifickými schopnosťami a možnosťami interpretácie, ale upozorňuje na ňu aj ako na objekt výtvarného prejavu. V roku 2005 bol tento prekrásny hudobný nástroj slávnostne zapísaný do Zoznamu diel nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
Eugen Suchoň
do mája 2011

Výstava o živote a diele významného slovenského hudobného skladateľa.

DOLNÁ STREHOVÁ
Kaštieľ Imre Madácha – vysunutá expozícia SNM-Múzea kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
Sídlo: Kaštieľ Imre Madácha, ul. Madácha 1, 991 02 Dolná Strehová
Tel./fax: 047/ 4897 189, 0918 999 607
Otváracie hodiny: denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h.

Stála expozícia
Ilustrácie k tragédii človeka –
Maľby a kresby Imre Madácha

Prvá časť expozície predstavuje diela takých známych výtvarníkov ako János Kass a Mihály Zichy, ktorí boli inšpirovaní Tragédiou človeka od I. Madácha. V druhej časti expozície sú predstavené Maľby a kresby Imre Madácha.
Život a dielo Imre Madácha
Ďalšia časť expozície predstavuje návštevníkom život a literárne dielo Imre Madácha.
Ilustrácie k tragédii človeka –
Maľby a kresby Imre Madácha

Prvá časť expozície predstavuje diela takých známych výtvarníkov ako János Kass a Mihály Zichy, ktorí boli inšpirovaní Tragédiou človeka od I. Madácha. V druhej časti expozície sú predstavené Maľby a kresby Imre Madácha.

HANDLOVÁ
Dom Karpatskonemeckého spolku – vysunutá expozícia SNM-Múzea kultúry karpatských Nemcov v Bratislave
Poštová 350, 972 51 Handlová

Objednávky vopred na tel. 046/ 54 751 74
Dejiny a kultúra Handlovej

Expozícia prezentuje dejiny a kultúru Nemcov žijúcich v Handlovej.
Na mnohých farebných či čiernobielych obrazoch, reprodukciách kolorovaných pohľadníc sú zachytené premeny počas jej 630 ročnej bohatej histórie.

KOŠARISKÁ
Múzeum M. R. Štefánika (vysunutá expozícia SNM – Múzea Slovenských národných rád v Myjave)

Sídlo: Košariská č. 92, 906 15 Košariská
Telefón: 034/2452 111, 0918 905 925
E-mail: kosariska@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: máj – september: utorok – nedeľa od 8.30 do 16.30 h.
október – apríl: utorok – piatok od 8.00 do 16.00 h.
V zimných mesiacoch (november – február) vstup len pre vopred objednané skupiny!

Milan Rastislav Štefánik

Expozícia pripravená k 125.výročiu narodenia M. R. Štefánika má memoriálny charakter.
Skoro 200 osobných pamiatok, ktoré mu boli blízke a dotvárali intimitu jeho parížskeho bytu približuje jeho osud od narodenia až po tragický skon.
LEVOČA a SPIŠKÉ PODHRADIE
SNM-Spišské múzeum v Levoči

Sídlo: Námestie Majstra Pavla č. 40
Telefón: 053/ 4512 786
E-mail: muzeum@levonet.sk,
WWW: http://www.spisskemuzeum.com

NKP Spišský hrad
Tel.: 053/ 4541 336
Otvorené: od 10,00 posledný vstup do hradu je o 15,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia je hrad zatvorený. Odporúčame overiť si možnosť prehliadky na tel. č. 053/4541336 alebo 053/4512786.
Expozícia o historickom a architektonickom vývoji hradu
Jeden z najväčších hradov Európy, ktorý je spolu so svojím okolím zaradený do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Dom majstra Pavla
Spišské múzeum v Levoči, Nám. Majstra Pavla 20
Tel.: 053/ 4513 496
Otvorené: denne od 9,00 do17,00 hod.
Dielo, život a doba neskorogotického rezbára.
Výtvarná kultúra na Spiši
Nám. Majstra Pavla 40
Tel.: 053/ 4512 786
Otvorené: denne od 9,00 do17,00 hod
Výtvarná kultúra na Spiši – časť expozície ( gotické a renesančné umenie na Spiši) je inštalovaná do historickej radnice a v celom priestore je
Výstava LEVOČSKÁ BIELA PANI
Výstava o životnom osude i legendárnom príbehu Juliany Korponayovej, známej ako Levočská biela pani. 11. november 2010 – 30.máj 2011
Historická radnica
Nám. Majstra Pavla 2
Tel.: 053/ 4512 449
Otvorené: denne od 9,00 do17,00 hod
Dejiny Levoče
História mesta a regiónu.

Výstavy
Cesty slovenskej knihy
Historická radnica
Nám. Majstra Pavla 2

Výstava približuje dejiny slovenskej literatúry v priebehu dvanástich storočí. Predstaví tiež tajomstvá umeleckej knižnej väzby a skvosty stredovekej literatúry, a veľa ďalších zaujímavostí predovšetkým zo zbierok Slovenskej národnej knižnice.

MARTIN
Slovenské národné múzeum v Martine
Múzeum tvoria:

Etnografické múzeum
Celoslovenské múzeum je špecializované na záchranu, výskum, dokumentáciu a prezentáciu ľudovej kultúry na Slovensku. Dokumentuje tradičné ľudové hospodárstvo, výrobu, remeslá a odievanie. Sídlom múzea je druhá budova Slovenského národného múzea, ktorú navrhol Milan Michal Harminc a postavili ju v roku 1933 vďaka celonárodnej korunovej zbierke.

Sídlo: Malá hora č. 2, P. O. BOX 155, 036 80 Martin
Telefón: 043/ 4131 011 – 012
E-mail: snm-em@stonline.sk
WWW: http://www.snm.sk / http://www.snm-em.sk
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa od 9.00 do 17.00 hod., posledný vstup 16.30 hod.

Stále expozície
Človek a pôda

Zoznámenie s tradičnými spôsobmi získavania obživy na Slovensku – s roľníctvom a pastierstvom. Pastiersku kultúru približuje komplex exponátov vytvárajúcich obraz života a práce na salaši. Ďalšia časť je venovaná spôsobom spracovania a uskladňovania dopestovaných plodín. Sféru každodenných činností súvisiacich so spracovaním prírodných materiálov približujú exponáty vystavené v závere tohto tematického celku.
Človek a materiál

Tradičné spôsoby využívania prírodných surovín bežne dostupných na území Slovenska. Návštevníkovi umožňuje zoznámenie sa s domáckym i remeselným spracovaním dreva, rastlinných (prútia i travín) a živočíšnych vlákien, hliny, skla, kovu i kameňa. Osobitne zaujímavá je kolekcia modrotlačiarskych a medovníkových foriem a bohatá ukážka produkcie najvýznamnejších centier hrnčiarskej výroby z územia celého Slovenska.

Človek a odev

Prezentuje bohatstvo foriem ľudového odevu v jeho regionálnych osobitostiach a znakovosti. Predstavuje unikátnu kolekciu ukážok sviatočného odevu, odevu rôznych generácií i odevu viazaného na významné udalosti rodinného života z územia celého Slovenska.

Výstavy
Ohýbaj ma mamko
Netradičný pohľad na narodenie, detstvo a mladosť v tradičnej kultúre jednotlivých národností na Slovensku. Výstava predstavuje pútavý svet detí a mládeže na prelome 19. a 20. storočia.
Svet na odchode

Jedinečný pohľad na odchádzajúcu roľnícko-pastiersku civilizáciu prelomu 19. a 20. storočia.

Múzeum Andreja Kmeťa
Sídlo: ul. A. Kmeťa 20, 036 80 Martin
Telefón: 043/ 4230 639
E-mail: muzeum.kmeta@snm-em.sk
WWW: http://www.snm.sk / http://www.snm-em.sk
Múzeum je zatvorené pre rekonštrukciu

Múzeum slovenskej dediny
Sídlo: Jahodnícke háje, 036 01 Martin
Telefón: 043/ 4132 686
E-mail: snm-msd@stonline.sk
WWW: http://www.snm.sk a http://www.snm-em.sk
Otváracie hodiny: denne okrem pondelka od 9.00 do 18.00 hod., posledný vstup o 17.30 hod.
(s lektorským výkladom o 16.30 hod.)

Stála expozícia Múzea slovenskej dediny

Múzeum s najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku prezentuje okrem tradičného staviteľstva a bývania aj spôsob života na Slovensku v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia. Na ploche 15,5 ha sústreďuje 129 obytných, hospodárskych, technických, spoločenských a sakrálnych stavieb z regiónov Orava, Liptov, Kysuce-Podjavorníky a Turiec. Zobrazuje tak rozmanitosť foriem tradičnej stavebnej kultúry ako aj hospodársko-sociálne rozvrstvenie obyvateľstva severozápadného Slovenska.

Múzeum Martina Benku

Sídlo: Kuzmányho ul. 34, 036 01 Martin
Telefón: 043 / 4131 390
E-mail: mmb@max.euroweb.sk
WWW: http://www.snm.sk / http://www.snm-em.sk
Otváracie hodiny: utorok – piatok od 9.00 do 16.00 hod., posledný vstup o 15.30 hod.
sobota od 9.00 do 17.00 hod., posledný vstup o 16.30 hod.
Stála expozícia
Martin Benka

Expozícia dokumentuje výtvarné dielo významného, všestranne orientovaného umelca, maliara a ilustrátora – národného umelca Martina Benku (1888 – 1971). Autentické prostredie – pracovňa, ateliér a spálňa – sa zachovali podľa poslednej vôle umelca.

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Sídlo: Areál Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch,
Jahodnícke háje, 036 01 Martin
Telefón: 043/438 32 94
E-mail: mrk@snm-em.sk
WWW: http://www.snm.sk / http://www.snm-em.sk
Stála expozícia

Expozícia prezentuje rómsku kultúru a jej špecifiká.

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Sídlo: Moyzesova ul. 11, 036 01 Martin
Telefón: 043/ 4230 136
E-mail: cesi-dok@stonline.sk
WWW: http://www.snm.sk / http://www.snm-em.sk
Otváracie hodiny: utorok – piatok od 9.00 do 16.00 hod., posledný vstup o 15.30 hod.
sobota – nedeľa po predchádzajúcom dohovore.

Stála expozícia

Stala expozícia je venovaná životu a dielu dvoch významných osobnosti (pôvodných majiteľov objektu), ktoré napĺňali ideu a tradície spolužitia českého a slovenského národa. PhDr. Anna Horákova-Gašparíková bola jednou z prvých slovenských historičiek a správkyňou osobného archívu prvého prezidenta spoločného štátu Čechov a Slovákov Tomáša Garriguea Masaryka. Akademik Jiří Horák patril k najvýznamnejším predstaviteľom československej folkloristiky v druhej polovici 20. storočia.

Výstavy
Martin Benka a Československá obec sokolská

bohatá kolekcia propagačných materiálov – pohľadníc, plagátov a letákov, na ktorých pracoval Martin Benka.

MODRA
SNM – Múzeum Ľ. Štúra v Modre

Sídlo: Štúrova 84, 900 01 Modra
Telefón: 033/ 6472 765, 033/ 64 72 944, knižnica: 033/ 6407 630, pre skupinové návštevy: na tel. 033/ 6472 765.
E-mail: mls@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: utorok – piatok od 8.30 do 16.00 hod.; od 1. apríla do 31. októbra aj soboty od
9.00 do 15.00 hod. na tel. 033/ 6472 765.

Stále expozície
Ľudovít Štúr – od štúdia k činom

Štúrova 84., Modra
Prierez profesionálneho i  osobného života Ľudovíta Štúra, zasadený do kontextu politického a národného pohybu 1. polovice 19. storočia.
Pamätná izba Ľudovíta Štúra

Štúrova 84., Modra
Štýlovo zariadená pamätná izba, pripomínajúca meštiansky spôsob života v polovici 19. storočia v Modre. Miesto, kde Ľudovít Štúr strávil posledné tri týždne od osudného zranenia až do smrti.
Galéria Ignáca Bizmayera

Historická bašta mestského opevnenia
zo 17. storočia
Prierez umeleckou tvorbou keramického majstra a figuralistu Ignáca Bizmayera, situovaný na troch poschodiach zrekonštruovanej historickej bašty v Modre.
Výber zo súčasnej keramickej plastiky

Horná brána mestského opevnenia zo 17. storočia
Reprezentatívny výber diel súčasných figuralistov na dvoch podlažiach jedinečnej stavebnej pamiatky fortifikačného staviteľstva na západnom Slovensku.
Zo starej Modry
Malokarpatské osvetové stredisko, renesančný kaštieľ,
Horná 20, Modra
Národopisná a historická expozícia prezentuje modranské meštianske, ľudové a remeselnícke tradície mesta Modry.

Výstava
VÝTVARNÁ MODRA: VIERA KRAICOVÁ
február 2011 – marec 2011
2. ročník výstavy výtvarných prác žiakov
a študentov základných, stredných a umeleckých
škôl, inšpirovaných dielom akad.
maliarky Viery Kraicovej. Projekt je súčasťou
programu Škola v múzeu.

MODRÝ KAMEŇ
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň

Sídlo: Zámocká 1, P.O.BOX 04, 992 01 Modrý Kameň
Telefón: 047/ 4870 218
E-mail: hradmodrykamen@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: máj – október, pondelok – nedeľa od 9.00 do 17.00 hod.
november – apríl, pondelok – piatok od 8.00 do 15.00 hod.

Stále expozície
História a súčasnosť slovenského bábkového divadelníctva, divadelné bábky zo sveta

Expozícia divadelných bábok poskytuje návštevníkom obraz o histórii, vývoji i súčasnosti tohto umeleckého odboru
Expozícia zahraničných bábok

Expozícia zahraničných bábok je prezentáciou inonárodných bábkarských kultúr z deviatich krajín sveta: Indonézie, Indie, Poľska, Nórska, Čiech, Tunisu, Maďarska, Ruska a Grécka.
Hračky na Slovensku v 20. storočí

Vývoj detskej hračky od minulých storočí až po súčasnosť.
Pohľad do histórie zubnej techniky a zubného lekárstva
Ponúka možnosť zoznámiť sa s jednotlivými prístrojmi, nástrojmi, materiálmi a zariadeniami používanými od druhej polovice 19. storočia po prvú polovicu 20. storočia pri práci zubných lekárov a zubných technikov.
Bálint Balassi – život a dielo

Pamätná expozícia Bálinta Balassiho 1554-1594, predstaviteľa renesančnej poézie v Uhorsku, účastníka protitureckých bojov, člena významného rodu Balassovcov, zakladateľov hradu a mesta Modrý Kameň, ktorí tu žili od 12. do pol. 19. storočia.
Nálezy zo slovansko-avarského pohrebiska v Želovciach

Expozícia sa nachádza v priestoroch kaplnky kaštieľa. Na chóre prezentuje časť obvyklých nálezov z mužských a ženských hrobov nižšej society, prevažne pracovných nástrojov. Na pánskej empore sú to nálezy z mužských a ženských hrobov vyššej society, najmä rôzne druhy ozdôb, ako aj súčasti výzbroje. Expozíciu dopĺňa ikonografia rekonštrukcií krojov.
Podzemné hradné chodby
Podzemné chodby pred hradom boli vytesané pravdepodobne ručne do pieskovcového masívu. Slúžili ako zásobáreň potravín a vína. Nákres svedčí o tom, že niektoré časti chodieb viedli až pod pôvodný gotický dolný hrad…

Výstavy
Zo života škriatkov

Interaktívna výstava o svete, živote a zvykoch rozprávkových bytostí, ktoré môže uzrieť každý, kto na ne verí… Na výstave nahliadnete do škriatkovských príbytkov, spoznáte ich základné rozdelnie, genealógiu či výskyt. Vstúpite do podzemnej bane, z ktorej vedie tajná chodba na lúku, dutinou v strome vystúpite do príbytku, ktorý si postavili škriatkovia – zdravotníci a zažijete mnohé iné dobrodružstvá.
Autorom výstavy je BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave a je inšpirovaná knihou Vila Huygena.
Stredoveká nástenná maľba na Gemeri
Výstava prezentuje stredoveké nástenné maľby zachované prevažne v sakrálnych objektoch blízkeho regiónu Gemera s presahom za hranice Slovenska – v Maďarskej republike.

MYJAVA
SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave

Sídlo: Štúrova ul.č.2, P.O.BOX 1/5, 907 01 Myjava
Telefón: 034/2451102, 0918 110 479
E-mail: myjava@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk / http://www.muzeumsnr.sk
Otváracie hodiny: pondelok – piatok od 8.00 do 16.00 hod.

Stále expozície
Jar národov – revolučné roky 1848 – 1849

Myjava v rokoch 1848/1849 bola centrom slovenského národného pohybu. Tu dosiahli architekti národného programu Slovákov Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal M. Hodža zenit svojej činnosti. V dome pani Koléniovej po prvý raz na území Slovenska zasadala I. Slovenská národná rada. 19. septembra 1848 sa tu konalo prvé národné zhromaždenie Slovákov, na ktorom bola ústami Ľ. Štúra vyhlásená nezávislosť národa slovenského, ako i prvé slovenské povstanie.
Slovenské národné rady v slovenských dejinách
Dejiny Slovenských národných rád
Galéria Štefana Bednára

Galéria prezentuje tvorbu maliara Štefana Bednára – myjavského rodáka

Výstavy
Život reči
Od 3. marca do 27. mája 2011
Interaktívna výstava zameraná na rozvoj jazykových a komunikačných schopností mládeže a širšej verejnosti prostredníctvom jazykových hier a práce s modernými komunikačnými prostriedkami.
Podujatia
Ako vzniká kniha
Od 3. marca do 11. marca 2011
Podujatie pri príležitosti 130. výročia narodenia Daniela Pažického, majiteľova prvej kníhtlačiarne v Myjave, venované jeho činnosti i procesu výroby knihy od staroveku po novovek.

NITRA
Synagóga v Nitre (vysunutá expozícia SNM-Múzea židovskej kultúry na Slovensku)
Synagóga v Nitre, Pri synagóge 3, 949 01 Nitra
telefón: +421 37 652 87 29

Otváracie hodiny:
Utorok od 13.00 h do 18.00 h
streda, štvrtok 9.00 h – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h
sobota-nedeľa od 13.00 h do 18.00 h

Osud slovenských židov
stála expozícia venovaná holokaustu slovenských židov, zatiaľ jediná svojho druhu na Slovensku. V priestoroch synagógy sú vystavené
Shraga Weil
Výstava grafických diel izraelského umelca Shragu Weila, nitrianskeho rodáka.
NITRIANSKE PRAVNO
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave
Dom Karpatskonemeckého spolku
Nám. SNP 158, 972 13 Nitrianske Pravno

Objednávky vopred na tel. 046/ 5446 462,
046/ 5446 433
Dejiny a kultúra Hauerlandu

Expozícia s názvom Nemci v Hauerlande poskytuje pohľad na dejiny a kultúru Nemcov žijúcich v stredoslovenskej oblasti (tzv. Hauerland) s dôrazom na Nitrianske Pravno a jeho okolie.

PREŠOV
Synagóga v Prešove (vysunutá expozícia SNM-Múzea židovskej kultúry na Slovensku)
Synagóga v Prešove, Švermova 32 , 080 01 Prešov
tel.: 051/ 77 31 638

Otváracie hodiny:
utorok, streda od 11.00 do 15.00 h;
štvrtok, piatok od 9.00 do 13.00 h;
nedeľa od 14.00 do 16.00 h;
pre skupiny podľa dohody na tel. čísle 051/ 77 31 638.

Expozícia judaík zo zbierky Ing. Eugena Barkanya
Expozícia judaík Prešovskej synagógy.

SNM-Múzeum rusínskej kultúry

Sídlo: Masarykova 10, P. O. BOX 91, 080 01 Prešov
Telefón: 051/ 7731 526, 0907 814 739
E-mail: muzeum.rkpo@gmail.com
WWW: http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: pondelok – piatok od 8,30 hod. do 15,00 h;
pre skupiny podľa dohody na uvedených tel. číslach aj v sobotu a nedeľu.
Vstup pre všetkých návštevníkov je bezplatný!

Stále expozície
Aktuálne knižné publikácie o Rusínoch a pre Rusínov
Galéria laureátov Ceny Alexandra Duchnoviča
Výstava kníh písaných o Rusínoch a pre Rusínov

Moderné dejiny Rusínov na Slovensku
Plagátovou formou spracované najnovšie dejiny Rusínov na Slovensku
Rusínska identita vo svete ikon a starých písomností v Gréckokatolíckych a Pravoslávnych cirkvách pôsobiacich na území SR
Prostredníctvom kresťanských hodnôt východného obradu t.j. v pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi je prezentovaná kultúra Rusínov, ktorí sa hlásia k obom vierovyznaniam. Vystavované sú evanjeliá, kňazské rúcha, ikony a iné cirkevné artefakty.

Výstavy
Veľkonočné zvyky a tradície u Rusínov na Slovensku
marec – apríl 2011

Formou výstavy chceme priblížiť návštevníkom múzea tradície Rusínov na Slovensku počas Veľkej noci, počnúc prípravou jedál, stolovaním, a pokračujúc zvykmi, náboženskými obradmi súvisiacimi s Veľkou nocou a priblížením celkovej atmosféry prežívanie Veľkej noci „Paschy“ na rusínskom vidieku a v rusínskych rodinách (príprava veľkonočného košíka, maľovanie kraslíc, veľkonočná oblievačka spojená s ďalšími tradíciami, atď.)

Podujatie
KRÁSY ZIMY NA RUSÍNSKOM VIDIEKU
OČAMI DETÍ
17.02.2011
II. ročník podujatia určeného pre deti s bohatým
programom – spev, kreslenie, súťaž výtvarných
prác a rozprávanie detí o najkrajších
zážitkoch zo zimných radovánok.

SKLABINÁ
SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
Pamätný dom Kálmána Mikszátha
Sídlo: Sklabiná č. 188, 991 05 Sklabiná
Tel./fax: 047/ 4886 113
Otváracie hodiny: utorok – nedeľa od 10.00 do 17.00 h

Stála expozícia
Tu prežil… Život a dielo Kálmána Mikszátha

Expozícia predstavuje návštevníkom život a literárne dielo známeho maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha, ďalej život v Sklabinej v 19. storočí.
SVIDNÍK
SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku

Sídlo: Centrálna 258, 089 01 Svidník
Telefón: 054 / 2451001, 2451003
E-mail: sekretariat-muk@snm.sk
WWW: http://www.snm.sk
Otváracie hodiny: Kultúrnohistorická a umeleckohistorická expozícia (Galéria Dezidera Millyho):
utorok – piatok od 8,30 hod. do 16,00 hod.
sobota – nedeľa od 10,00 hod. do 16,00 hod.
Národopisná expozícia v prírode (skanzen),máj – október:
pondelok – piatok od 8,30 hod. do 18,00 hod.
sobota – nedeľa od 10,00 hod. do 18,00 hod.

Stále expozície
Kultúrnohistorická expozícia
Centrálna ul. 258, Svidník
Tel.: 054/ 7522 271, 0542451005
Dokumentuje kultúrno-historický vývoj ukrajinského obyvateľstva Slovenska od najstarších čias po súčasnosť.
Umeleckohistorická expozícia
(Galéria Dezidera Millyho)
Partizánska ul.
Tel.: 054/ 7521 684, 0542451006

Predstavuje vývoj ukrajinského výtvarného umenia na Slovensku od 15. stor. po súčasnosť.
Národopisná expozícia v prírode (skanzen)
Nad svidníckym amfiteátrom
Tel.: 054/ 7522 952, 054/2451007
Podáva návštevníkom ucelenú predstavu základných životných podmienok Ukrajincov Slovenska v minulých historických obdobiach.

Výstavy

VÁBIVÉ VÔNE ČAJOV
7.september 2010 – 3. apríl 2011

Výstava liečivých čajov, esencií, bylinných olejov a fotografií liečivých rastlín Dionýza Dugasa.

TRNAVA
Trnavská synagóga (vysunutá expozícia SNM-Múzea židovskej kultúry na Slovensku)
Trnavská synagóga, Halenárska ul. 2, 917 01 Trnava
tel.: 033/ 5514 657

Otváracie hodiny:
utorok – piatok od 9.00 do 17.00 h;
sobota – nedeľa od 13.00 do 18.00 h
Expozícia v Trnavskej synagóge

Expozícia Múzea židovskej kultúry je inštalovaná na ženskej galérii v synagóge status quo ante, ktorú v súčasnosti spravuje Galéria Jána Koniarika. Väčšina vystavených exponátov je majetkom Bratislavskej židovskej náboženskej obce. Každého návštevníka určite zaujmú rituálne predmety židovskej kultúry (Tóra, modlitebné knihy, koreničky, svietniky, chanukije a synagogálne textílie). Pôsobivé je, že sú vystavené v bývalom sakrálnom objekte, čo dopomáha v pamäti ľudí zanechať hlbší emotívny zážitok.
ŽILINA
Malá synagóga (vysunutá expozícia SNM-Múzea židovskej kultúry na Slovensku)
Malá synagóga, Dlabačova 15, 010 01 Žilina
tel.: 041/ 5620 485
Otváracie hodiny: utorok – piatok od 14.00 do 18.30 h; nedeľa od 14.00 do 18.30 h

Expozícia judaík

Expozícia Múzea židovskej kultúry je umiestnená v budove ortodoxnej synagógy, ktorá sa aj v súčasnosti využíva na duchovné účely. Väčšinu vystavených exponátov tvoria sakrálne predmety. Tie sú majetkom Žilinskej židovskej náboženskej obce.

via snm.sk