Prihláste svoje scenáre na dramaturgický workshop miniMIDPOINT v rámci festivalu Early Melons!


Počas tohtoročného Medzinárodného festivalu študentských filmov Early Melons usporiada CHARACTER: Film Development Association v spolupráci s programom MIDPOINT: Central European Script Center dvojdňový dramaturgický workshop miniMIDPOINT pre študentov a čerstvých absolventov slovenských filmových škôl, zameraný na dramaturgiu a vývoj scenárov pod vedením renomovaných scenáristov a dramaturgov Lubora Dohnala a Petra Jarchovského. Workshop sa bude konať v dňoch 17. – 18. marca 2011 v Bratislave.

Kto sa môže prihlásiť: – študenti scenáristiky s absolventskými projektami a čerství absolventi/scenáristi slovenských filmových škôl (VŠMU, Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Filmová škola v Košiciach) – podmienkou prihlásenia sa na workshop je písomne potvrdená spolupráca s producentom na projekte, aj napriek tomu, že producent sa workshopu nezúčastňuje

Požiadavky na prijatie:
1) Scenár alebo treatment (celovečerný projekt – min. 10 strán, krátkometrážny projekt – min. 5 strán)
2) Synopsa (max 1 strana)
3) Motivačný list autora (1 strana)
4) CV scenáristu (1 strana)
5) CV producenta (1 strana)
6) V prípade, že sa jedná o školskú prácu, ktorá nebola doteraz obhájená, je nutný súhlas príslušného pedagóga s účasťou na workshope.
Deadline pre uzávierku prihlášok: 18. február 2011 Účastnický poplatok pre vybraných účastníkov: 30 Eur Prihlášky a prípadné otázky môžete posielať na: eva@earlymelons.com

via http://www.earlymelons.com