OTVORENÁ VÝZVA NITRIANSKEJ GALÉRIE


Nitrianska galéria ponúka kurátorom a umelcom možnosť zrealizovať svoje projekty
v priestoroch Galérie mladých alebo Bunkra v roku 2011

Výzva nemá tematické obmedzenie a vzťahuje sa na oba priestory. Pre Bunker sú vhodné najmä netradičnejšie formy umeleckého prejavu, kratšie experimentálne projekty, site-specific inštalácie, vítané sú jednorazové performancie či audio-vizuálne vystúpenia. Uprednostnené budú kurátorské projekty pred monografickými výstavami jedného, prípadne viacerých autorov.

Víťazné projekty vyberie komisia zložená z odborných pracovníkov galérie a prizvaných teoretikov umenia. Na termínoch výstav sa dohodne galéria s úspešnými uchádzačmi. Výzva sa skladá z dvoch častí: Výzva pre mladých umelcov a Galéria mladých kurátorov (3. kolo).

VÝZVA PRE MLADÝCH UMELCOV
Cieľom výzvy je poskytnutie možnosti prezentácie súčasného mladého slovenského a zahraničného umenia v priestoroch Nitrianskej galérie, a to nielen vizuálneho, ale aj s presahmi do iných foriem.

GALÉRIA MLADÝCH KURÁTOROV
Zámerom projektu je poskytnúť v rámci Nitrianskej galérie priestor začínajúcim kurátorom. Na vysokých školách sa totiž budúci kurátori len zriedka stretávajú s kurátorskou praxou, teda často nevedia, čo všetko si realizácia výstavy vyžaduje. Nitrianska galéria dáva tým, ktorí pošlú kvalitný a nápaditý projekt, možnosť vyskúšať si na vlastnej koži, ako sa robí výstava.

Podmienky:
vek umelcov do 35 rokov
výzva sa vzťahuje len na profesionálnych umelcov (študentov a absolventov vysokých
škôl výtvarného zamerania), môžu byť aj zo zahraničia
v prípade Galérie mladých kurátorov by malo ísť o študentov (alebo absolventov
maximálne 5 rokov po ukončení štúdia) dejín a teórie výtvarného umenia
projekt musí mať kurátora, kurátorovanie jedným z umelcov nepostačuje
projekt musí byť realizovateľný v rámci možností Nitrianskej galérie
nesmie ísť o reprízu už zrealizovaného výstavného projektu

K zaslaným projektom treba pripojiť:
vyplnený prihlasovací formulár
popis projektu (koncepcia a technické požiadavky)
životopisy a stručný prehľad zrealizovaných projektov kurátora a umelcov
portfólio alebo obrazová dokumentácia tvorby umelcov (môže byť v elektronickej
podobe na CD)

Nitrianska galéria poskytne:
výstavný priestor Galérie mladých alebo Bunkra na 4, 6 alebo 8 týždňov
technické vybavenie (projektory, prehrávače, obrazovky atď.) v rámci možností galérie
asistenciu pri inštalovaní výstavy
prevoz diel galerijnou dodávkou (nevzťahuje sa na diela zo zahraničia)
tlač a distribúcia pozvánok k výstave
PR projektu (rozposlanie pozvánok a tlačových správ poštou a elektronicky kontaktom
z databázy galérie, poskytnutie priestoru v regionálnych médiách)
oficiálne potvrdenie partnerstva galérie pri získavaní grantov a iných foriem
spolufinancovania

Upozornenie!!!
Bunker je bývalý CO kryt v podzemí galérie, čiže to nie je klasický výstavný priestor. Kvôli špecifickým klimatickým podmienkam upozorňujeme, že vystavenie diel citlivých na vlhkosť (grafika, maľba) je len na vlastné riziko a galéria nepreberá zodpovednosť za ich prípadné poškodenie!

Termín uzávierky zasielania projektov: 15. október 2010
(rozhoduje pečiatka pošty)
Projekty zasielajte poštou na adresu:
Nitrianska galéria
Župné námestie 3
949 01 Nitra
Obálku označte heslom VÝZVA 2011

Projekty nespĺňajúce podmienky alebo zaslané po termíne uzávierky budú vylúčené.
O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do 2 týždňov od zasadnutia komisie. Viac informácií o galérii, pôdorysy a fotografie Galérie mladých a Bunkra nájdete na:
http://www.nitrianskagaleria.sk
Kontaktná osoba: Omar Mirza, mirza@nitrianskagaleria.sk, 0905401334

via http://www.nitrianskagaleria.sk