Na novej knihe ČIERNO-BIELE SVETY. RÓMOVIA V MAJORITNEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU sa podieľalo 22 expertov


Na Slovensku vychádza nová kniha s názvom Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Na viac ako 600 stranovej publikácii sa autorsky podieľalo 22 expertov z rôznych disciplín zo Slovenska, Českej republiky a Bulharska, ktorí sa venujú výskumu Rómov na Slovensku. Knihu, ktorá vznikala niekoľko rokov v rámci projektu VEGA v Ústave etnológie (ÚEt) SAV, zostavili editori Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič. Prinášajú obraz sveta, ktorý nepoznáme a preto ho vnímame ako svet, ktorý je opakom toho „nášho“. Prezentácia titulu spojená s diskusiou s autormi sa uskutoční 7. júla 2016 o 16.00 hod. v Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47 v Bratislave.
„Chceli sme, aby jednotlivé kapitoly boli založené na dlhodobých etnografických výskumoch, aktuálnych kvalitatívnych či originálnych kvantitatívnych výskumoch naprieč sociálnymi a humanitnými disciplínami. Kniha tak ponúka interdisciplinárne, z rôznych strán nasvietené výsledky aktuálnych výskumov v tejto oblasti. Všetky texty sú podložené originálne interpretovanými dátami z autorských výskumov (terénnych, archívnych a iných), a tiež pracujú s aktuálnymi teoretickými konceptmi zo sociálnych a humanitných vied,“ napísali vo svojom sprievodnom texte editori Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič. Na Slovensku a v Čechách doposiaľ chýbala publikácia, ktorá by detailne rozobrala určité aspekty života v rómskych komunitách, najmä vzťahy medzi nimi a majoritou z iného pohľadu, než bolo zvykom.
Autori na mnohých príkladoch ukazujú, ako sa konštruovanie obrazu Rómov spája ruka v ruke s pripísaním určitých etnických a kultúrnych stereotypov. Ide tiež o snahu priblížiť perspektívu zvnútra rómskych komunít. Tieto pohľady sú užitočné pri zamýšľaní sa nad tým, prečo niektoré vyrovnávacie politiky, či vládne opatrenia v praxi zlyhávajú. Editori sa takýmto spôsobom snažia o sprostredkovanie lepšieho porozumenia vzájomných interakcií medzi Rómami a majoritou.
Publikácia skôr približuje a interpretuje situáciu ako navrhuje riešenia, no na základe týchto údajov a interpretácií sa dajú načrtnúť konkrétne riešenia; autori niektorých častí ich čiastočne i ponúkajú a preto majú mnohé texty potenciál byť inšpiráciou a návodom aj pre kompetenté autority, ktoré sa snažia nastavovať integračné politiky.
Texty publikácie odborne recenzovali recenzenti Kimmo Granqvist (Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, Romani Language and Culture, University of Helsinky), Martin Fotta (School of Anthropology and Conservation, University of Kent), Michalo Vašečka z Fakulty sociálnych vied Masarykovej univerzity v Brne a Milan Kováč z Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislave, ktorí poskytli cenné komentáre a recenzné pripomienky k autorským rukopisom.
Grafikom obálky knihy ako aj zalomenia textov je Matúš Hnát. Vizuál je založený na práci s dvoma kontrastnými farbami – bielou a čiernou, ktoré znázorňujú dva vnútorne podobne konštruované koncepty dvoch rôznych svetov. Zrkadlovosť a protistojnosť, resp. protisvetovosť týchto svetov je vecou ars poetika umelca. Návrh obálky aj farebnosť publikácie sa zámerne obmedzuje na zjednodušujúcu čiernobielu optiku.

Predstavenie štruktúry publikácie a jednotlivých príspevkov.
Tematicky je publikácia členená do troch základných okruhov.
Prvý okruh (I.) „Čierno-biele politiky“. Diskurzy, postoje a možnosti participácie sa venuje jednak postojom majoritného obyvateľstva (laickej i odbornej verejnosti) voči Rómom a jednak ich možnostiam participovať na tvorbe regionálnych i národných politík. Autorky a autori v tomto tematickom okruhu plasticky ukazujú, ako sa v skutočnosti často príčina zamieňa s dôsledkom a ako reprezentácia skupiny môže slúžiť na jej ďalšie znevýhodňovanie.
Druhý okruh tém (II.) Kde a ako žijeme? Socioekonomické obrazy dvoch rôznych svetov prináša šesť príspevkov z pera ôsmich autoriek a autorov, ktorí z pohľadu viacerých disciplín približujú sociálne a ekonomické postavenie rómskych komunít na Slovensku.
Tretí okruh tém s názvom (III.) Ako o sebe hovoríme? Jazykové a sociálne obrazy Róma ako nástroje udržiavania sveta „čiernych“ a sveta „bielych“ sa skladá zo siedmich príspevkov, ktoré . približujú primárne sociolingvistické a žánrovo diskurzívne perspektívy v rómskych štúdiách. Väčšina textov sa venuje výskumu jazykových a grafických foriem sociálnych reprezentácií spôsobom konštrukcie obrazu Róma, ktorý si vytvárajú Nerómovia, ale aj konštrukcií obrazov seba samých vo vnútri rómskych skupín.

V týchto dňoch si ÚEt SAV pripomína 70 rokov od svojho založenia. Vznikol v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení. V súčasnosti je vrcholným vedeckým pracoviskom základného a aplikovaného výskumu v odboroch etnológia, kultúrna a sociálna antropológia a religionistika. Hlavným poslaním ústavu je skúmať človeka a jeho sociálne vzťahy, jeho spôsob života, ako aj  kultúrne tradície v lokálnej a globálnej perspektíve, s dôrazom na slovenský a stredoeurópsky kontext. Na svojom konte má množstvo významných národných i medzinárodných projektov, publikácií a niekoľko prestížnych medzinárodných ocenení.
Viac informácií poskytuje organizácia na svojej internetovej stránke http://www.uet.sav.sk.