Mobilitné granty pre kultúrny sektor


Nezisková organizácia Košice 2013, n.o. vyhlasuje aj pre tento rok výzvu na pridelenie grantu určeného na podporu individuálneho vzdelávania a rozširovania zručností v oblasti kultúry a umenia. Profesionálnym umelcom, poslucháčom magisterského a postgraduálneho štúdia umeleckých a umenovedných odborov, manažérom v oblasti kultúry, vedeckým pracovníkom, kultúrnym publicistom, ktorí majú trvalý pobyt na území Košíc a košického regiónu nezisková organizácia poskytne grant, ktorý využijú pre účasť na odborných, tvorivých, či vzdelávacích podujatiach, alebo pre krátkodobé stáže v zahraničných kultúrnych centrách .

„Mobilita v kultúre patrí medzi priority Európskej únie a takéto schémy sa na tejto úrovni považujú za progresívne. Chceme podporiť tento typ mobility, avytvárať tak dobré podmienky pre medzinárodné partnerstvá, výmenu skúseností avedomostí, aby Košice 2013 aj naďalej prehlbovali svoj medzinárodný charakter.“ uviedla umelecká riaditeľka Zora Jaurová.

Výzva trvá do konca roka a vyhodnocovanie bude prebiehať priebežne až do vyčerpania pridelenej finančnej alokácie. Podrobné informácie a formuláre na stiahnutie pre žiadateľov sú dostupné na stránke http://www.kosice2013.sk.

http://www.kosice2013.sk/sk/clanok/vyzva-mobilitne-granty

via http://www.kosice2013.sk