Mestá na východe Slovenska môžu napredovať vďaka kreatívnej ekonomike


Uplynulý týždeň sa v Bruseli konal 3. Európsky summit kultúrneho a kreatívneho priemyslu pod
názvom Living the Creative Economy in Europe, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 politikov,
akademikov a podnikateľov z celej Európy. Hlavnou náplňou summitu bola diskusia na najvyššej
úrovni o pozícii a budúcnosti kreatívnej ekonomiky v kontexte novej stratégie Európskej únie
Agenda 2020. Hlavným organizátorom summitu bolo European Centre for Creative Economy
a Ruhr.2010.

Košice 2013 boli zastúpené v prípravnom výbore konferencie prostredníctvom umeleckej riaditeľky
projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013, Zory Jaurovej. Michal Hladký prezentoval projekt
Košice 2013 s dôrazom na prínosy pre rozvoj kreatívnej ekonomiky, v paneli venovanom úlohe
miest v procesoch kreativity. Prezentácia vzbudila veľký ohlas u delegátov a projekt bol
ohodnotený ako výnimočná stratégia mesta v prospech kreatívneho priemyslu v európskom
kontexte.

Veľká časť konferencie bola venovaná diskusii o novom pracovnom dokumente Európskej únie –
Zelenej knihe o potenciáli kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorá je momentálne dostupná na
verejné konzultácie. Výsledkom konferencie je iniciácia strešnej platformy v rámci Európskej únie,
ktorá bude zastupovať záujmy sektora voči európskym inštitúciám a ktorej cieľom je presadiť
podporu kreatívnej ekonomiky čo najintenzívnejšie do stratégií a programov EÚ.
Od začiatku roka nezisková organizácia Košice 2013, n.o. iniciovala desiatky diskusií, workshopov,
seminárov a konferencií na tému kreatívna ekonomika. Jedným z takýchto podujatí bol aj
medzinárodný seminár „Kreatívne inkubátory: potenciál pre rozvoj miest“, ktorý sa uskutočnil 15.
apríla 2010 v Kasárňach/Kulturparku. Seminár priblížil širokej verejnosti podstatu a prínos
kreatívneho priemyslu v rámci ekonomík štátov, ako aj konkrétne príklady implementácie
projektov a stratégií pre jeho rozvoj. „Jednou zo základných stratégií pre podporu kreatívnych
odvetví sú inkubátory pre malé a stredné subjekty, pôsobiace v odvetviach kreatívneho priemyslu
ako napr. design, médiá, architektúra, hudobná produkcia, film, IT, počítačové hry a pod.
Vytvorenie takého inkubátora v Kasárňach/Kulturparku považujeme za kľúčové aj pre projekt Košice
2013“, uviedla umelecká riaditeľka Košice 2013 Zora Jaurová.

Účasť na podobných konferenciách, či organizovanie seminárov, diskusií a konferencií je súčasťou
projektu Fast Forward na tému kreatívnej ekonomiky, ktorý je financovaný prostredníctvom
grantovej schémy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Príprava projektu vychádzala z
dohodnutých oblastí spolupráce s projektovým tímom RUHR.2010 a ostatným partnermi na
medzinárodnej a lokálnej úrovni. Hlavná časť aktivít je preto zameraná na spoločné témy
a podujatia z oblasti kreatívnej ekonomiky. Cieľom je čo najlepšie predstaviť projekt RUHR.2010 v
Košiciach a následne Košice 2013 v Essene a regióne Porúria. Súčasťou sú aj umelecké rezidencie –
výmena umelcov medzi Košicami a Essenom, na ktoré bola vyhlásená výzva a hodnotenie podaných
žiadostí práve prebieha. Pre efektívnu realizáciu Fast Forward o kreatívnej ekonomike je
nevyhnutné, aby ľudia, ktorí sa budú tejto téme v Košiciach venovať videli ako prakticky funguje
kreatívny priemysel v zahraničí. Projekty v Európe sú zamerané najmä na vybudovanie kreatívnych
inkubátorov aké fungujú napríklad v Štuttgarte (Nemecko), v Štokholme (Švédsko), v Marseille
(Francúzsko). Zámerom je tieto inkubátory postupne navštíviť a oboznámiť sa so systémom ich
fungovania.

V rámci projektu Fast Forward je tiež naplánovaná aj medzinárodná konferencia „SHAPING
FUTURE – kreativita a inovácie ako štartér rozvoja miest východoslovenského regiónu“,
zameraná na transformáciu miest prostredníctvom inovácií v kultúre a jej vplyvu na priemysel,
na ktorej Košice 2013,n.o. spolupracuje so širším fórom európskych odborníkov. Verejnosť sa
môže tešiť na septembrovú konferenciu v Košiciach, ktorá aj laikom prinesie množstvo
zaujímavých informácií a nápadov.

via kosice2013.sk