Košice 2013: Súťaž definitívne skončila, nasleduje spolupráca


Pondelkového zasadnutia komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj Mesta Prešov sa zúčastnili aj zástupcovia tímu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, aby spoločne zadefinovali možné oblasti spolupráce a doplnili tak už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach, prostredníctvom grantovej schémy MK SR.

Pripravený je projekt, ktorý združí mestá východného Slovenska a umožní tak intenzívnu spoluprácu nie len v kultúrnej oblasti. Koncept Pentapolitany je konceptom spolupráce prirodzeného regiónu východného Slovenska a pokračovaním prirodzenej spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o jedinečnú spoluprácu kultúrnych operátorov miest (Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice), na ktorú neskôr nadviaže spolupráca touroperátorov, s cieľom rozvinúť spoluprácu aj na cestovný ruch (s možnosťou vytvoriť tematický klaster cestovného ruchu s rovnakým názvom). „Chceme zapojiť Prešovský región do projektu Košice INTERFACE 2013 a tým rozšíriť efekty projektu na územie celého východného Slovenska,“ uviedla Alena Vachnová, výkonná riaditeľka Košice 2013, n.o.. „Toto stretnutie je štart. Bude nasledovať stanovenie ďalších konkrétnych krokov realizácie projektu PENTAPOLITANA, ktorý bude kľúčovým pri vzájomnej spolupráci,“ uviedol prednosta MsÚ, Ing. Jozef Višňovský.

Už v roku 2009 prebiehalo mapovanie a budovanie partnerstiev v mestách Pentapolitany „zdola“, s cieľom získať podporu odbornej verejnosti pre zapojenie miest a Prešovského samosprávneho kraja (PSK) do projektu Pentapolitana. V roku 2010 bude vytvorený systém vyslancov a koordinátora, s cieľom zabezpečiť výmenu informácií a spoluprácu pri organizovaní
podujatí v mestách. Do vybudovaného systému neskôr pristúpia zástupcovia ďalších miest s víziou rozšíriť spoluprácu na celý Prešovský kraj. Spoločným cieľom na rok 2010 je tiež vytvorenie systému grantovej podpory projektu Pentapolitana na úrovni jednotlivých miest a PSK a vytvorenie portálu pre prezentáciu aktivít a výmenu skúseností, ktorý bude funkčný už koncom marca.

„Prešov je prirodzeným partnerom mesta Košice a realizácia projektu Košice INTERFACE 2013 bez spolupráce s týmto významným regionálnym partnerom, by aj pri PENTAPOLITANE bola neúplná. V roku 2009 prebiehala spolupráca na úrovni kultúrnych operátorov zapojením do jednotlivých projektov a podujatí realizovaných v Prešove a Košiciach“, dodala Alena Vachnová. Mesto Prešov bude od roku 2010 do spolupráce na projekte zapojené ako exkluzívny partner (predovšetkým z dôvodu širokého zastúpenia a činností subjektov v oblasti vzdelávania, kultúrnych operátorov, atď.). V roku 2010 bude okrem rozvinutia spolupráce so subjektmi z oblasti vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu, prioritou formalizovanie spolupráce s mestom Prešov na úrovni miest (ako prirodzeného kroku po podpise memoranda o spolupráci v roku 2008).

via kosice2013.sk