Košičania majú o granty záujem


Košičania majú o granty záujem
Nezisková organizácia Košice 2013, n.o. poskytla doteraz granty na podporu mobility v celkovom objeme takmer 4000 €. Osem Košičanov sa tak vďaka grantovej schéme Košice 2013,n.o. zúčastnilo odborných, tvorivých, či vzdelávacích podujatí, alebo krátkodobých zahraničných stáží v Holandsku, Francúzsku, či Čechách.

Nezisková organizácia Košice 2013, n. o. vyhlásila v máji 2010 už po druhý krát výzvu na prideľovanie grantov určených na podporu individuálneho vzdelávania a rozširovania zručností v oblasti kultúry a umenia. Výzva je určená profesionálnym umelcom, poslucháčom magisterského a postgraduálneho štúdia umeleckých a umenovedných odborov, manažérom v oblasti kultúry, vedeckým pracovníkom, kultúrnym publicistom, ktorí majú trvalý pobyt na území Košíc a košického regiónu.

„Mobilita vkultúre patrí medzi priority Európskej únie atakéto schémy sa považujú za veľmi prínosné pre rozvoj európskej kultúry amedzinárodnej spolupráce. Chceme vytvárať dobré podmienky pre medzinárodné partnerstvá, výmenu skúseností a vedomostí, aby kultúra v Košiciach a na východnom Slovensku zvyšovala svoj medzinárodný potenciál.“ uviedla umelecká riaditeľka Zora Jaurová.

Výzva trvá do konca roka a vyhodnocovanie bude prebiehať priebežne až do vyčerpania pridelenej finančnej alokácie. Podrobné informácie a formuláre na stiahnutie pre žiadateľov sú dostupné na stránke http://www.kosice2013.sk.

via kosice2013.sk