Festival Votvírák pomáhá dětem v Čechách i v Africe


Festival Votvírák se každoročně pravidelně angažuje v charitativní činnosti. V minulých letech festival aktivně spolupracoval se sdružením pro mentálně postižené Pohoda a s nadanými dětmi z organizace Deany a Juraje Jukubiskových  Plaváček.
Letos se pořadatelé rozhodli podpořit Humanistické hnutí Dialog – adopce dětí na dálku
a ohrožené děti z organizací Klokánek, které také letos předvedou taneční vystoupení.

Humanistické centrum Dialog

Humanistické centrum Dialog je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1998. Hlavním cílem jeho
lčinnosti je podpora a šíření humanistických myšlenek, ochrana lidských práv, rozvoj občanské společnosti různými formami kulturně-společenských aktivit a projekty rozvojové spolupráce a výchovy. Sdružuje lidi různých kultur, vyznání, ras a věkových kategorií, kteří si přejí vytvořit lidštější svět – svět bez násilí, utrpení a diskriminace. Spojuje ty, kteří si uvědomují, že problémy dnešního světa v nejrůznějších částech se dotýkají nás všech a že záleží na každém z nás, jak bude vypadat budoucnost.

Humanistické centrum Dialog je jednou ze několika organizací, které v ČR zastupují mezinárodní Humanistické hnutí, rozvíjející aktivity ve 109 zemích světa. Tato mezinárodní síť lidí upozorňuje nejrůznějšími aktivitami a projekty na problémy dnešní společnosti a metodou aktivního nenásilí se snaží směřovat k hluboké osobní i společenské změně.

V roce 1999 se sdružení připojilo k mezinárodní Kampani lidské podpory (KLP) a postupně zahájilo činnost v africké Guineji, Keni a Beninu. Oblast rozvojové spolupráce a vzdělávání představuje společně s mírovými a multikulturními aktivitami a podporou aktivního nenásilí významnou část činnosti Humanistického centra Dialog.

Občanské sdružení Humanistické centrum Dialog je postaveno především na dobrovolnické práci. Na jeho činnosti se aktuálně podílí několik tisíc dobrovolníků v Guineji,  Keni, Beninu a ČR. Zejména rozsah programu „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“ si vyžádal zaměstnání tří osob, které zajišťují především administrativní zázemí a plynulý chod projektu.

Humanistické centrum Dialog je jedním ze zakládajících členů Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), a snaží se spolupracovat s dalšími organizacemi působícími v oblasti ochrany lidských práv, rozvojové spolupráce, mírových a multikulturních aktivit.

Činnost Humanistického centra Dialog

Mezi aktivity Humanistického centra Dialog patří zejména:

• koncerty, festivaly v ČR na podporu rozvojových a mírových projektů v Africe
• živý „Symbol nenásilí“
• každoroční Ples Afrika v pražské Lucerně
• „Výchova k aktivnímu nenásilí“ pro školy
• programy KLP pro české školy, působící proti diskriminaci a xenofobii
• kurzy „Dobrovolníci bez hranic“
• putovní výstavy fotografií z afrických projektů
• další projekty v oblasti vzdělávání, lékařské péče a prevence a zemědělství v Africe
• „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“ v Guineji, Keni a Beninu
• Evropa pro mír a Svět bez válek – kampaně za jaderné odzbrojení
• kurzy a semináře osobního růstu a sebepoznání
• multikulturní aktivity, spolupráce v rámci Centra kultur
• program „Stop malárie“
• výstavy „Uměním proti rasismu“

KLOKÁNEK
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby). Klokánky mají pověření MPSV (Ministerstva práce a sociálních věcí) jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Podle § 46 odst. 2 zákona o rodině má rodinná péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc přednost před ústavní výchovou. Děti se přijímají přímo „z terénu“, bez pobytu v diagnostickém ústavu, kde jsou společně děti bez poruch chování s dětmi výrazně narušenými.
Klokánky mohou přijímat děti na základě:
žádosti rodičů
soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek)
žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí
žádosti samotného dítěte
žádosti osoby, která dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci.

V posledních dvou uvedených případech mohou děti v Klokánku zůstat i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoliv přijmout i novorozence, jejichž matky tají těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení
Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy – zanedbávání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, hospitalizace osamělého rodiče či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče.
Všichni zaměstnanci Klokánku prochází složitým psychologickým vyšetřením, které musí prokázat jejich dobrý vztah k dětem, dostatek empatie a schopnosti vytvořit jim citově vřelé prostředí.

via votvirak.cz