Bruselský sen


Slovenská národná galéria v Bratislave
Esterházyho palác, 1. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorenie výstavy: 24. septembra 2009 od 17.00 hod.
Výstava potrvá do 15. novembra 2009

Koncepcia výstavy: Daniela Kramerová, Vanda Skálová
Kurátorka výstavy: Daniela Kramerová
Odborná spolupráca za SNG: Vladimíra Büngerová
Nad výstavou prevzali záštitu: Andrej Ďurkovský, primátor hlavného mesta Bratislavy
Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy, Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave
Usporiadatelia výstavy: Arbor vitae societas a Slovenská národná galéria v spolupráci s Moravskou galériou v Brne, Umeleckopriemyselným múzeom v Prahe, Národným technickým múzeom a s Galériou hlavného mesta Prahy
Grafické riešenie: Robert V. Novák
Architektonické riešenie: Studio Olgoj Chorchoj – Michal Froněk, David Kazický
Produkcia: Arbor vitae societas
Výstava sa uskutoční v rámci Mesiaca slovenskej a českej vzájomnosti
Svetová výstava Expo 58 v Bruseli a predovšetkým československá účasť na nej je
v českom a slovenskom prostredí legendárnym pojmom. Povesť o jednoznačnom úspechu československého zastúpenia na prvej povojnovej svetovej výstave je jeden zo záchytných bodov novodobej československej histórie, od ktorých sa odvíja opätovne nadobudnuté národné uvedomenie. Rovnako v globálnom meradle je bruselské EXPO významným medzníkom v rade svetových výstav i v politicko-kultúrnom vývoji povojnového obdobia. Výstava Bruselský sen približuje nielen dobovú atmosféru EXPO 58, podobu československej expozície, inštaláciu a scénické stvárnenie i kľúčové exponáty pavilónu, ale i historicko-politické pozadie vzniku expozície, okolnosti príprav a získané ocenenia. Pozitívnu rovinu významu EXPO 58 pre Československo dopĺňa pohľad na jeho odvrátenú stranu – politické pozadie jeho vzniku a priebehu v atmosfére 50. rokov. Popri autentických exponátoch, bohatej fotodokumentácii prináša výstava spomienky aktérov a pamätníkov. Obrazový a textový materiál dopĺňajú projekcie dobových filmových materiálov (predovšetkým dokument EXPO 58 režiséra Martina Řezníčka spovedajúceho autorov a pamätníkov výstavy).

Československý pavilón sa na výstave EXPO 58 stal najobľúbenejšou expozíciou návštevníkov a získal hlavnú cenu – Zlatú hviezdu. Medzi najzaujímavejšie a najprogresívnejšie exponáty patrilo sklo, ktoré je na výstave zastúpené kolekciou zo zbierok Umeleckopriemyselného múzea v Prahe a z Moravskej galérie v Brne, textilné exponáty a predovšetkým intermediálne novinky – Laterna magika a polyekran.

V druhej časti potom výstava predstavuje v odboroch úžitkovej i voľnej tvorby vlnu, ktorú bruselské EXPO spolu s prebiehajúcimi premenami životného štýlu rozpútalo – tzv. bruselský štýl, prichádzajúci spolu s premenami životného štýlu, keď došlo napríklad k masovému rozšíreniu televízie a vplyvu médií, širšej emancipácii a inštitucionalizácii výchovy, širokému uplatneniu domácich spotrebičov a k hľadaniu rôznych spôsobov trávenia rozširujúceho sa fenoménu voľného času. Bruselský štýl ako špecifická československá odnož internacionálnej moderny výrazne čerpajúca z prínosu medzivojnovej avantgardy je zastúpený ukážkami špičkových dizajnérskych predmetov z odboru skla, keramiky, porcelánu, textilu, nábytku, grafického a priemyselného dizajnu i architektonickými štúdiami a fotografiami typických architektonických realizácií. Nielen špičkové, ale i bežne dostupné a stále známe produkty sú predstavené v súvislostiach s celkovou premenou životného štýlu prelomu 50. a 60. rokov.

Výstava v Bratislave je doplnená o diela Jozefa Kostku, Ľudovíta Fullu a Ladislava Gudernu, autorov výtvarných prác pre jednotlivé časti expozície československého pavilónu zo zbierky Slovenskej národnej galérie. Výstava na pôde SNG je druhou reprízou po premiérovom uvedení v Galérii hlavného mesta Prahy a v Moravskej galérii v Brne v minulom roku, keď sme si pripomínali 50. výročie otvorenia brán EXPO 58 v Bruseli.

Veľký úspech zaznamenala výstava v Galérii hlavného mesta Prahy, v Mestskej knižnici, kde ju v priebehu 4 mesiacov navštívilo 30 399 návštevníkov a bola jej venovaná veľká mediálna pozornosť. Podobnému záujmu sa tešila aj v Moravskej galérii v Brne s vyše 3 500 divákmi.

Obsiahla monografia v grafickej úprave Roberta V. Nováka získala už dve prestížne ocenenia – cenu za Najkrajšiu knihu roka a ocenenie Czech Grand Design v kategórii Grafický designér roku 2008.

K výstave:
„Návštevníci výstavy majú možnosť zažiť to podstatné zo ‚zázračnej výstavnej prezentácie‛ vtedajšieho strojárstva, histórie, vedy a písomníctva, úžitkového umenia i prevratnej Laterny magiky. Expozícia ich súčasne zoznámi i s každodenným životom v Československu druhej polovice 50. a začiatku 60. rokov. Divákom ponúkame maximum informácií vo vizuálnej podobe. Radi by sme evokovali emotívne prostredie pavilónu a majstrovské využitie scénických prostriedkov, ktoré bolo pre našu expozíciu typické a vďaka ktorému pavilón okúzlil návštevníkov i odbornú verejnosť,“ popisuje koncept kurátorka výstavy Daniela Kramerová.

„Zmapovanie okolností slovenskej účasti na Expo 58 v Bruseli v celej šírke je doposiaľ neznáme, vyžaduje výskum a bádanie v archívoch, zbierkach galérií a múzeí na Slovensku. Napriek tomu sme si dovolili v spolupráci s kurátorkou D. Kramerovou výstavu Bruselský sen doplniť o diela autorov, ktorí participovali výtvarnými prácami v jednotlivých častiach československého pavilónu (J. Kostka, L. Fulla a L. Guderna). Výstava je jedinečnou možnosťou predstaviť ich práce v kontexte, v ktorom vznikli. Je z nich zrejmá dobová túžba po svetovom uznaní socialistického smerovania v bývalom Československu, ktoré sa nenaplnilo rovnako ako ani bruselský sen.“
Vladimíra Büngerová, kurátorka Slovenskej národnej galérie

Architektonické riešenie výstavy spracovalo štúdium Olgoj Chorchoj, grafický koncept Robert V. Novák, ktorý je súčasne autorom grafickej úpravy všetkých publikácií vydaných k výstave. Popri rozsiahlom graficky atraktívnom katalógu so 610 fotografiami, na ktorého príprave sa podieľal tím dvanástich autorov a ktorý mapuje fenomén československej účasti na EXPO 58 z mnohých pohľadov (zaoberá sa históriou a významom svetových výstav, politickým pozadím a konsekvenciami bruselského expa a jeho podobou vo všetkých oblastiach úžitkového umenia a dizajnu) a zároveň pripomína dizajn a životný štýl začiatku 60. rokov na pozadí politických udalostí, vychádza i slovenský sprievodca výstavou. Bruselský sen doplní pestrý sprievodný program.

Aktuálne informácie a kompletná ponuka pre návštevníkov budú uverejnené na http://www.expo58.info, http://www.arborvitae.eu a http://www.sng.sk

Výstava je otvorená denne okrem pondelka od 10.00 do 17.30 hod.
Vstupné: 3,30 Є / 99,42 Sk plné, 1,30 Є / 39,16 Sk znížené

Kontakty:

Arbor vitae societas
Jaselská 3/ 346
160 00 Praha 6
Klára Vomáčková
M:+420 725 537 142
E: info@arborvitae.eu, klara@arbotvitae.eu
Daniela Plná
M: +420 725 537 141
E: daniela.plna@arborvitae.eu
T: +420 224 325 224
F: +420 224 311 148
W: http://www.arborvitae.eu

via sng.sk