111 diel zo zbierok SNG


Knižný a výstavný projekt 111 diel zo zbierok SNG je príspevkom k oslavám 60. výročia založenia Slovenskej národnej galérie. Na 280 stranách, resp. na relatívne malej ploche 1. poschodia Esterházyho paláca v Bratislave prezentuje jadro kolekcií galérie – so snahou o proporčné zastúpenie všetkých jej zbierok:

Zbierka gotického umenia
Zbierka barokového umenia
Zbierka ikon
Zbierka starého európskeho umenia
Zbierka starej grafiky a kresby
Zbierka umenia 19. storočia

Zbierka moderného maliarstva
Zbierka sochárstva 20. storočia
Zbierka grafiky 20. storočia
Zbierka kresby 20. storočia
Zbierka ilustrácie
Zbierka insitného umenia
Zbierka súčasného maliarstva
Zbierka iných médií
Zbierka fotografie
Zbierka úžitkového umenia a dizajnu
Zbierka architektúry

Kritériá výberu pritom neboli jednoduché – SNG sa stará o takmer 60 000 objektov. Vedľa slávnych gotických diel (Madona z Ruskinoviec, Narodenie z Hlohovca, Tabuľa z Jánoviec, Sv. Ondrej zo Strážok) vystavujeme nemenej dôležité diela barokových umelcov (Vít Stadler, Anton Schmidt, Ján Kupecký a i.). Po prvýkrát je v takomto kontexte vystavená kolekcia najlepších obrazov zo Zbierky starého európskeho umenia či starej grafiky, a teda výber diel je zasadený do medzinárodného kontextu. Naši starí majstri pritom, hoci nie kvantitou, určite však kvalitou dokážu konkurovať zbierkam svetových múzeí (Albrecht Dürer, Francesco Vanni, Hans von Aachen, Simon Vouet, Cecco del Caravaggio a i.) Práce zahraničných autorov (Alexandra Exter, Sergej Charchoune, Andy Warhol) sme zaradili aj do výberu 20. storočia.

Poslanie sekcie venovanej modernému a súčasnému umeniu je ukázať, že SNG spravuje ikonické diela slovenského umenia. Zároveň však bolo zámerom nájsť rovnováhu medzi reprezentáciou rozličných médií. Snažili sme sa pritom neopomenúť dôležitých autorov a ich obrazmi, sochami či inštaláciami zastúpiť každé obdobie 20. storočia – tak ranej avantgardy a klasickej moderny

(Anton Jasusch, Koloman Sokol, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Martin Benka atď.), ako aj neskorej moderny po 2. svetovej vojne (Július Jakoby, Ernest Zmeták), silnej generácie 60. rokov (Milan Dobeš, Stano Filko, Július Koller, Jozef Jankovič) či umenia 80. a 90. rokov 20. storočia (Rudolf Fila, Mária Bartuszová, Dorota Sadovská, Laco Teren, Ivan Csudai). Výber však v nevyhnutnej miere reflektuje aj súčasné umenie – objektmi a inštaláciami (Vladimír Havrilla, Monogramista T.D, Roman Ondák a i.).

Verný obraz dlhoročnej zbierkotvornej činnosti SNG nemohol byť ochudobnený o príklady z kolekcie fotografie – čoraz častejšie uplatňovanej aj vo výstavnej dramaturgii SNG (François Kollar, Irena Blühová, Martin Martinček). V menšej miere sme mohli zohľadniť diela architektúry a umeleckého remesla, scénografie či dizajnu (Emil Belluš, Ladislav Vychodil, Anton Cepka, Václav Cigler) a aspoň jedným obrazom reprezentovať zbierku naivného umenia (Ondrej Šteberl), ktorá nachádza uplatnenie na medzinárodnom trienále insitného umenia.

Výstavu na jednej strane vnímame ako koncentrovaný pohľad na zbierky vrcholnej štátnej inštitúcie, zároveň však prezentovanou kvalitou – ktorá je len špičkou ľadovca – poukazuje na nevyhnutnosť nových stálych expozícií vo výstavných priestoroch po rekonštrukcii areálu SNG.

V reprezentačnej publikácii sme nezvolili jednotnú schému tradičnej umeleckohistorickej klasifikácie pre všetky objekty. Uprednostnili sme diferencovanejší pohľad, vyberajúci z toho-ktorého diela len niektoré aspekty. A tak sa raz možno stretnúť s komentárom k jeho historickému kontextu, inokedy ku kompozično-štýlovej štruktúre, inokedy zase k ikonografii alebo k významu umelca v rámci slovenskej scény daného obdobia. Zároveň sme sa – na rozdiel od výstavy – rozhodli zoradiť diela v „absolútnej chronológii“, čiže za smerodajné kritérium poradia sme považovali čas vzniku – či už datovanie priamo doložené alebo datovanie na základe umeleckohistorických kritérií. Výsledkom je pozoruhodný rad, v ktorom sa známe artefakty slovenskej proveniencie stretávajú s ich zahraničnými súčasníkmi. Súčasťou knihy, vychádzajúcej v slovenskom i anglickom jazyku, sú kvalitné reprodukcie všetkých 111 diel (v mnohých prípadoch aj s ich analógiami) ako aj stručné dejiny Slovenskej národnej galérie v úvodnej kapitole od jej generálnej riaditeľky Kataríny Bajcurovej.

Kat. 4
Tabuľa z gotického oltára: Sv. Barbora a Sv. Uršuľa
Neznámy maliar v Bratislave alebo vo Viedni
1420 – 1440. Tempera na drevenej tabuli, zvyšky zlátenia

Kat. 6
Tróniaca Madona medzi Sv. Katarínou a Sv. Alžbetou
Majster Martin
1497. Tabuľová maľba, tempera na dreve
Signované na hornej lište rámu vzadu Martin[us] 1497 pictor in vigilia nativitat[is]

Kat. 8
Obrátenie sv. Pavla
Lucas van Leyden (* 1494 Leiden – † 1533 Leiden)
1509. Medirytina
Signované vpravo dole v obraze: 1509 / L

Kat. 12
Sv. Ondrej zo Strážok
Majster Pavol z Levoče – okruh
Okolo 1524. Lipové drevo, polychrómia, zlátenie

Kat. 14
Nesenie kríža
Hans von Aachen (* Kolín 1552 – † Praha 1615)
1587. Olej na drevenej tabuli
Signované a datované vpravo dolu: HVA | INVENIT 1587

Kat. 25
Krst eunucha
Rembrandt, Harmensz van Rijn (* Leiden 1606 – †Amsterdam 1669)
1641. Lept
Signované vpravo dole v obraze: Rembrandt. / f 1641

Kat. 39
Sv. Peter z Alkantary
Anton Schmidt (* rok a miesto narodenia neznáme – † 1773 )
50. – 60. roky 18. storočia, pred 1763
Olej na plátne

Kat. 48
Hlava dievčaťa (Marietta)
Viktor Oskar Tilgner (* 1844 Bratislava – † 1896 Viedeň)
1889. Bronz

via sng.sk